Nízkoprahové harm reduction programy

Prevence šíření infekčních onemocnění patří mezi základní služby poskytované nízkoprahovými programy typu terénní centra a kontaktní programy. Ve velmi omezené míře jsou v ČR realizovány také programy určené uživatelům drog v prostředí noční zábavy.

Zdrojem údajů o nízkoprahových službách jsou závěrečné zprávy projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016f) doplněné informacemi o programech dotovaných z jiných zdrojů nebo informacemi vyžádanými pro potřeby této zprávy. Síť nízkoprahových služeb v ČR tvoří kontaktní centra a terénní programy poskytující služby snižování rizik (harm reduction) prostřednictvím výměny injekčního materiálu, distribuce kondomů, poskytování či zprostředkování testování na infekční choroby a šíření informací o rizicích spojených s užíváním drog. Cílovou populací nízkoprahových zařízení jsou problémoví uživatelé drog, experimentátoři i jejich rodiny a blízcí. Nízkoprahové programy jsou zpravidla místem prvního kontaktu s uživateli, kteří se rozhodují nastoupit do léčby.

Počet nízkoprahových programů se v posledních letech pohybuje kolem 100. V r. 2015 jich bylo 104, v tom 57 kontaktních center a 47 terénních programů.1

V r. 2015 bylo v kontaktu s nízkoprahovými programy 41 tis. uživatelů drog,2 což představuje mírný nárůst oproti r. 2014 (40,3 tis.). Nejčastěji šlo o uživatele pervitinu (24,8 tis., 61 %), dále uživatele opioidů (9,9 tis., 24 %) a konopných látek (2,4 tis., 6 %). Z dlouhodobého hlediska je patrný postupný nárůst problémových uživatelů pervitinu. Vzhledem k výskytu užívání jiných opioidů než heroinu a buprenorfinu (např. léků s obsahem opioidů ve formě tablet či náplastí) byla nově zařazena do přehledu kategorie „jiné opioidy". Za r. 2015 bylo v kontaktu s nízkoprahovými programy 800 uživatelů jiných opioidů. Podíl injekčních uživatelů drog (IUD) mezi klienty nízkoprahových programů se dlouhodobě pohybuje na úrovni 75+80 % (78 % v r. 2015). Průměrný věk klientů se od r. 2006 zvýšil o 5 let na 31,3 roku, ženy tvoří 35 % klientů nízkoprahových programů - tabulka 7 -68.

Vzhledem k vysokému podílu injekčních uživatelů mezi problémovými uživateli drog je nejčastěji poskytovanou službou výměnný program injekčních setů a distribuce parafernálií - tabulka 7 -69. Nejvyšší počet kontaktů i výměn injekčního materiálu vykázaly v r. 2015 nízkoprahové programy v Praze, následované programy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016f). Vzhledem k celkovému objemu kontaktů se počet prvních kontaktů jeví jako nízký (1,7 % všech kontaktů), a to zejména v Praze, naopak výkony individuálního poradenství a zdravotního ošetření v tomto kraji dominují. Podrobný přehled o výkonech v nízkoprahových programech podle krajů v r. 2015 poskytuje tabulka 7 -70.

tabulka 7-68: Uživatelé návykových látek v kontaktu s nízkoprahovými programy v ČR v l. 2006-2015

Základní (primární) droga

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pervitin

12 100

14 600

14 900

16 000

17 500

19 400

19 500

23 500

26 500

24 800

Opioidy, z toho

6 900

7 300

8 300

8 900

8 100

6 800

9 200

8 400

7 500

9 900

  • heroin

4 000

4 100

4 600

4 950

4 200

3 300

2 800

2 700

2 900

3 500

  • buprenorfin

2 900

3 200

3 700

3 950

3 900

3 500

6 200

5 500

4 700

5 603

  • jiné opioidy*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

Konopné látky

2 700

2 000

1 700

2 200

1 900

3 200

3 300

1 600

2 500

2 400

Těkavé látky

450

390

300

250

300

250

160

250

160

100

Celkem uživatelů drog

25 900

27 200

28 300

30 000

32 400

35 500

34 500

38 300

40 300

41 000

Injekční uživatelé

18 300

20 900

22 300

23 700

24 500

25 300

28 000

31 500

33 000

31 900

Průměrný věk (roky)

25,3

26,1

26,4

27,4

27

28,1

28,5

29,3

30,4

31,3

Pozn.: * např. Palladone-SR®, fentanyl, Vendal Retard®

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

tabulka 7-69: Vybrané výkony nízkoprahových programů v l. 2006-2015, v tis.

Výkony

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hygienický servis

41,1

40,0

34,8

44,3

56,3

53,0

46,4

42,4

44,7

44,5

Individuální poradenství

21,9

24,1

21,0

27,8

37,6

30,8

34,0

27,4

30,9

29,0

Krizová intervence

1,8

1,6

1,1

1,6

2,4

2,4

1,8

1,4

1,3

1,3

Potravinový servis

97,6

94,1

87,8

108,8

107,7

100,7

94,3

100,2

97,7

86,3

Skupinové poradenství

1,5

1,0

1,1

1,3

1,3

0,7

0,5

0,5

0,6

0,7

Výměnný program

191,0

215,8

217,2

237,8

234,9

256,5

240,1

279,1

292,2

284,1

Zdravotní ošetření

10,5

9,4

7,7

10,2

9,7

9,5

9,2

10,8

11,7

11,9

Celkem

322,9

338,1

329,5

365,6

396,8

415,4

421,5

458,1

476,7

454,3

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

tabulka 7-70: Vybrané výkony nízkoprahových programů v r. 2015 podle krajů

Kraj

Kontakty celkem

První kontakt

Výměnný program

Individuální poradenství

Krizová intervence

Zdravotní ošetření

Hl. m. Praha

146 481

421

107 923

6 619

130

6 162

Středočeský

18 415

665

7 777

1 051

72

86

Jihočeský

22 745

726

13 579

2 387

165

432

Plzeňský

23 818

680

11 274

2 043

174

343

Karlovarský

21 083

496

12 915

889

23

117

Ústecký

84 767

1 447

56 137

1 922

122

1 502

Liberecký

15 993

519

10 897

358

48

107

Královéhradecký

9 607

257

7 096

471

12

114

Pardubický

3 235

142

1 462

121

6

11

Vysočina

8 521

207

3 140

1 048

38

62

Jihomoravský

25 453

1 066

15 811

2 283

59

639

Olomoucký

24 995

508

9 518

3 723

149

1 921

Zlínský

13 475

381

5 634

1 558

52

171

Moravskoslezský

34 926

443

20 911

4 423

248

198

Celkem ČR

454 257

7 923 

284 074

28 896

1 298

11 865

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist