Léčba HIV/AIDS a virové hepatitidy typu C

Diagnostika, profylaxe a léčba HIV/AIDS v ČR probíhá v 7 regionálních AIDS centrech pod metodickým vedením Národního centra HIV/AIDS Nemocnice na Bulovce. V lednu 2016 byl Společností infekčního lékařství ČLS JEP aktualizován Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe (PEP)1 infekce HIV.2 Doporučený postup shrnuje obecné principy postupu při přijetí osoby infikované HIV do péče AIDS centra, zahájení antiretrovirové léčby a dalšího sledování. Oproti předchozí verzi dokumentu z r. 2012 jsou konkretizovány a specifikovány stavy, které ovlivňují výběr antiretrovirového režimu, jsou upřesněny postupy a kritéria při sledování efektu léčby a indikace PEP. Dokument neupravuje používání tzv. preexpoziční profylaxe (PrEP), kdy jsou antiretrovirotika preventivně podána před rizikovou situací.

V posledních 10-12 letech byla standardní terapie chronické infekce VHC založena na podání kombinace pegylovaného interferonu α (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV). Od r. 2011 je používána léčba přímo působícími antivirotiky (Direct-Acting_Antivirals - DAAs), která cílí na různé fáze replikace viru, tj. přímo inhibují některý z enzymů uplatňujících se v průběhu replikačního cyklu VHC. K 30. 5. 2015 byly v ČR registrovány k použití u VHC infekce DAA preparáty boceprevir, telaprevir a simeprevir s definovanou úhradou. V průběhu l. 2013, 2014 a první poloviny r. 2015 byly schváleny k užití u chronické VHC infekce i další preparáty, především sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir a kombinace dasabuvir, paritaprevir/ritonavir a ombitasvir. U řady dalších preparátů probíhají v současné době schvalovací procedury na úrovni mezinárodních agentur. Zavedení širokého použití bezinterferonových režimů s novými preparáty brání jejich vysoká cena. Postup a volbu preparátů stanovuje Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C vydaný Českou hepatologickou společností a Společností infekčního lékařství (Urbánek et al., 2015). Tento postup stanoví za současné situace dostupnosti řady antivirotik až 18 základních léčebných variant ve 4 skupinách podle genotypu viru hepatitidy C. Uživatelé drog jsou indikováni k léčbě jakýmkoli typem preparátu za podmínky předpokladu dodržování léčebného režimu.

V l. 2012 a 2013 sledoval ÚZIS v ročním výkazu oborů gastroenterologie a infekční lékařství počet pacientů celkem i IUD léčených pro VHC (blíže viz VZ 2012 a 2013). V r. 2013 zahájilo léčbu ve 39 zařízeních obou odborností celkem 931 osob, z toho 536 osob s anamnézou IUD (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2014), data za r. 2014 a 2015 nejsou k dispozici.

Z dat Vězeňské služby ČR vyplývá, že počty odsouzených a obviněných léčených pro virové hepatitidy a HIV/AIDS v zařízeních výkonu vazby a trestu narůstají, dominuje počet nově zavedené léčby VHC u odsouzených osob (553) a obviněných (41) - tabulka 7 -79. Ve srovnání s předchozími lety počet případů léčených pro VHC narůstá: r. 2010 (69), r. 2011 (239), r. 2012 (272), r. 2013 (246), r. 2014 (325)3 (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015b, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015a).

tabulka 7-79: Počty osob léčených na vybrané infekční nemoci v zařízeních výkonu vazby a trestu v ČR v r. 2015

Antivirová léčba

Pokračování zavedené léčby

Nově zavedená léčba

Celkem

Odsouzení

VHB

VHC

HIV/AIDS

2

47

49

2

553

555

26

4

30

Obvinění

 

 

 

VHB

VHC

HIV/AIDS

3

2

5

1

41

42

4

0

4

Celkem

38

647

685

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist