Výdaje z veřejných rozpočtů

Protidrogová politika byla v r. 2015 financována podobně jako v předchozích letech ze dvou úrovní: z centrální úrovně (státní rozpočet) a z regionální úrovně (krajské a obecní rozpočty). Rozpočtové výdaje na programy protidrogové politiky, které jsou plánované a identifikovatelné, se označují jako účelově určené (labelled). Další rozpočtové výdaje, které nejsou předem plánované, případně další nepřímé společenské náklady spojené s užíváním návykových látek se dosud neodhadují pravidelně každý rok a nejsou předmětem této kapitoly. Celkové společenské náklady v důsledku užívání návykových látek v ČR byly naposledy vyčísleny za r. 2006 a 2007 - blíže viz kapitolu Společenské náklady spojené s užíváním drog (str. 50).

Zdrojem dat pro každoroční monitoring účelově určených výdajů na centrální úrovni jsou státní závěrečné účty resortů a informace od zástupců či kontaktních osob resortů a státních institucí. Zdrojem dat na regionální úrovni jsou výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v jednotlivých krajích. Od r. 2013 zástupci státních institucí i krajští protidrogoví koordinátoři navíc zasílají sekretariátu RVKPP strukturované hlášení o výdajích s podrobnějším členěním podle jednotlivých typů programů a oblastí protidrogové politiky.

Protidrogová politika jako samostatný rozpočtový program je vykazována v rozpočtech Úřadu vlády ČR na činnost sekretariátu RVKPP, ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ministerstva obrany (MO), ministerstva zdravotnictví (MZ) a ministerstva spravedlnosti (MS).

Kromě těchto resortů se na financování protidrogové politiky podílí též ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které sice nemá v rozpočtu samostatnou položku na protidrogovou politiku, ale v rámci dotačního řízení podporuje služby, kde jsou identifikovanou cílovou skupinou uživatelé návykových látek. Ani ministerstvo vnitra (MV) a Policie ČR nemají samostatnou rozpočtovou položku na protidrogovou politiku, ale poskytují údaje o resortních výdajích na programy kriminality nebo výzkumné projekty v oblasti drog a o výdajích Policie ČR v oblasti protidrogové politiky. Zejména jde o náklady na činnost Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie (NPC) a od r. 2014 na základě dohodnuté spolupráce rovněž náklady na nákupy testů a testovacích souprav na alkohol a OPL, na znalecké posudky a náklady na forenzní toxikologické analýzy v oblasti drog a rovněž na náklady krajských ředitelství policie v oblasti drog (tzv. problematika toxi a toxi týmy). Dále se na realizaci protidrogové politiky významnou měrou podílí Celní protidrogová jednotka (CPJ), která je součástí Generálního ředitelství cel (GŘC) a na jejíž činnost rovněž není vyčleněna samostatná rozpočtová položka protidrogové politiky.

Kromě veřejných rozpočtů jsou služby pro uživatele návykových látek a závislé financovány z veřejného zdravotního pojištění a z evropských fondů - odhad těchto nákladů uvádí kapitoly Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog (str. 49) a Výdaje evropských fondů v oblasti protidrogové politiky (str. 50).

Struktura výdajů na protidrogovou politiku vykazovaných jako účelově určené se mezi institucemi liší. Zatímco některé vykazují pouze prostředky rozdělené v dotačních řízeních na projekty a služby protidrogové politiky (MPSV, MV), jiné instituce do výdajů počítají kromě dotací také prostředky na administraci dotačního řízení nebo platby za služby na výzkum a analýzy, certifikační řízení, publikační a informační činnost nebo materiálové výdaje (RVKPP, MŠMT, MO, MZ, MS) nebo mzdové a provozní výdaje (Policie ČR). Jakékoliv srovnání mezi jednotlivými institucemi nebo vývoj v čase je tedy potřeba posuzovat s vědomím této nesourodosti.

RVKPP podpořila v r. 2015 realizaci 153 projektů protidrogové politiky (včetně nově vyhlášené oblasti pro patologické hráčství) v celkové výši 91,1 mil. Kč. Byly podpořeny projekty v oblasti primární prevence (selektivní a indikované), terénní programy, nízkoprahové služby a poradenství, ambulantní a rezidenční léčby včetně léčby v terapeutických komunitách, programy následné péče a projekty v oblasti koordinace / výzkum / hodnocení. Na zajištění odborné činnosti sekretariátu RVKPP (administrace dotačního řízení RVKPP, certifikace odborné způsobilosti, monitoring užívání drog a patologického hráčství) bylo čerpáno 3,9 mil. Kč.

V r. 2015 vyčlenilo MŠMT ze svého rozpočtu celkem 12,2 mil. Kč na podporu 81 projektů v oblasti protidrogové prevence. Kromě preventivních projektů byly podpořeny také vzdělávací aktivity pro pedagogy, projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti a vzdělávání odborné či laické veřejnosti. Příjemci dotací byly školy, školská zařízení a NNO pracující s dětmi a mládeží.

MO financovalo v rámci programu protidrogové politiky částkou 488 tis. Kč především nákup detekčních přístrojů, odborné literatury a zajištění odborných přednášek a seminářů.

MPSV nemá rozpočtový program protidrogové politiky, ale poskytuje dotace projektům, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené užíváním návykových látek nebo na nich závislé. V r. 2015 šlo o celkovou částku 160,7 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 190 projektů kontaktních center, terénních programů, sociálního poradenství, terapeutických komunit, následné péče a domovů se zvláštním režimem.1 Domovy se zvláštním režimem byly v r. 2015 financovány částkou 30,4 mil. Kč.

MZ poskytlo celkově částku 23,1 mil. Kč. Z toho bylo 19,2 mil. Kč na dotace projektům zaměřeným na léčbu osob závislých na návykových látkách (AT ordinace, substituční léčba, detoxifikace, ústavní léčba) a v oblasti harm reduction na nákup zdravotnického materiálu pro kontaktní centra a terénní programy. MZ také toho podpořilo investičními výdaji ve výši 2,1 mil. Kč vybudování Kliniky adiktologie spojením Centra adiktologie s oddělením pro léčbu závislostí Psychiatrické kliniky VFN v Praze, čímž se vytvořilo unikátní interdisciplinární výzkumné a klinické pracoviště. Dále MZ poskytlo prostředky na 3 výzkumné projekty zaměřené na genetické faktory kouření, vliv alkoholu na srdeční činnost a zdravotně rizikové chování mládeže ve vztahu k faktorům prostředí (příjemci těchto finančních prostředků byly Institut klinické a experimentální medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze).

MS financovalo v celkové výši 7,6 mil. Kč aktivity v oblasti protidrogové politiky vězeňské služby, zejména na léčbu, poradenství, bezdrogové zóny či vzdělávání (4,0 mil. Kč), Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (60 tis. Kč) a Justiční akademie (160,2 tis. Kč). Dále v rámci neinvestičních dotací na programy protidrogové politiky ve vězení vynaložilo MS v r. 2015 celkem 4,2 mil. Kč.

Z rozpočtu MV, které nemá dotační program zaměřený výhradně na realizaci protidrogové politiky, bylo čerpáno 65 tis. Kč na prevenci drogové kriminality a 25,0 mil. Kč na 5 výzkumných projektů.

Policie ČR dlouhodobě vykazuje osobní a provozní náklady na činnost NPC, které v r. 2015 dosáhly 166,9 mil. Kč. Od r. 2014 Policie ČR vykazuje celou řadu dalších výdajů. Jde o výdaje krajských ředitelství policie v oblasti drog (tzv. problematika toxi a činnost toxi týmů) v celkové výši 536,9 mil. Kč (z toho mzdové prostředky ve výši 380,6 mil. Kč), dále náklady na nákupy testů a testovacích souprav na alkohol a OPL v celkové výši 108,2 mil. Kč a dále 6,5 mil. Kč na forenzní toxikologické náklady v Kriminalistickém ústavu Praha.

Generální ředitelství cel (GŘC), jehož součástí je Celní protidrogová jednotka (CPJ), neposkytlo za r. 2015 údaje o výdajích na činnosti v rámci odhalování drogové trestné činnosti a protidrogové politiky.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) podpořilo v r. 2015 v oblasti protidrogové politiky 3 projekty mezinárodní spolupráce, a to v Afghánistánu (4,0 mil. Kč), Íránu (0,3 mil. Kč) a Gruzii (2,1 mil. Kč).

Souhrnné identifikované účelově určené výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku na centrální úrovni dosáhly v r. 2015 částky 1166,5 mil. Kč - tabulka 1 -3.

tabulka 1-3: Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu podle resortů v l. 2009-2015, v tis. Kč

Resort

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RVKPP

97 476

85 504

90 852

90 502

95 854

93 198

94 987

MŠMT

11 263

14 967

12 993

11 521

10 455

11 956

12 196

MO

4 280

4 384

2 999

2 372

379

448

488

MPSV*

  • domovy se zvl. režimem

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

28 867

29 956

30 399

  • ostatní

86 785

91 743

76 931

84 356

96 444

113 068

130 258

  • celkem

86 785

91 743

76 931

84 356

125 311

143 024

160 657

MZ

15 057

21 462

21 167

18 754

14 811

23 607

23 118

MS

10 817

7 081

4 059

11 095

9 531

11 064

11 938

MV

-

-

-

-

4 653

19 877

25 030

GŘC

3 180

2 100

1 931

1 800

2 500

n. a.

n. a.

Policie ČR*

  • NPC

146 548

144 370

131 000

126 419

n. a.

146 834

166 941

  • ostatní

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

559 531

670 412

  • celkem

146 548

144 370

131 000

126 419

n. a.

706 365

837 353

MZV*

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

3 200

6 380

Celkem

375 406

371 611

341 932

346 819

263 494

1 012 739

1 174 081

Pozn.: MPSV, MV - výdaje v dotačních řízeních na prevenci kriminality a na výzkum, MŠMT, MZ - výdaje na dotační řízení a jeho administraci, RVKPP, MS - výdaje na dotační řízení, nákup služeb, materiálové a investiční výdaje, MO - nákup služeb a materiálové výdaje, NPC - mzdové a provozní výdaje. * Do výdajů MPSV od r. 2013 jsou nově započítány dotace domovům se zvláštním režimem. Do výdajů policie od r. 2015 jsou kromě výdajů NPC započítány rovněž další výdaje krajských ředitelství policie na znalecké posudky, laboratorní analýzy, testování na alkohol a OPL a odhalování trestné činnosti. Rovněž nově od r. 2014 jsou k dispozici výdaje v oblasti zahraniční pomoci a spolupráce.

Protidrogová politika je financována kromě státního rozpočtu i z místních rozpočtů, tj. z rozpočtů krajů a obcí. V r. 2015 poskytly kraje na protidrogovou politiku 198,3 mil. Kč a obce 69,9 mil. Kč, dohromady 268,3 mil. Kč. Také zde je potřeba zdůraznit, že od r. 2014 jsou do výdajů krajů a obcí započítány výdaje na podporu sociálních firem (0,5 mil. Kč) a výdaje krajů na domovy se zvláštním režimem (7,7 mil. Kč) - tabulka 1 -6.

Vývoj výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů od r. 2007 ukazuje tabulka 1 -4. Údaje o financování na krajské úrovni jsou rozděleny podle místa, kde byly finance realizátory jednotlivých projektů a činností spotřebovány. Prostředky na realizaci protidrogové politiky v r. 2015 s krajským určením čerpané ze státního a místních rozpočtů podle krajů zobrazují mapa 1 -1, mapa 1 -2 a tabulka 1 -7.

Celkové výdaje na protidrogovou politiku lze rozdělit i z hlediska snižování poptávky po drogách (prevence, harm reduction, léčba, doléčování) a snižování nabídky (prosazování práva). Snižování poptávky po drogách je financováno jak ze státního, tak z místních rozpočtů, oblast snižování nabídky drog je financována ze státního rozpočtu. Podrobnou situaci v r. 2015 ukazuje tabulka 1 -8, vývoj výdajů na protidrogovou politiku podle oblastí ukazuje tabulka 1 -5.

tabulka 1-4: Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů v l. 2007-2015, v tis. Kč

Kraj

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PHA

53 815

63 934

60 494

62 415

54 834

63 478

61 938

57 394

72 499

STC

21 315

22 677

16 072

21 516

17 750

17 052

6 241

13 316

15 562

JHC

7 639

12 124

12 263

10 070

10 677

11 519

11 271

13 827

14 356

PLK

8 157

14 122

13 656

14 403

15 217

14 278

12 824

13 183

14 458

KVK

1 829

2 756

1 165

6 256

4 991

6 756

8 192

10 638

4 815

ULK

10 697

10 251

11 049

12 374

10 715

9 270

8 394

8 343

9 620

LBK

7 252

13 102

9 850

10 986

11 258

11 462

11 429

11 246

12 404

HKK

7 803

7 969

10 909

7 604

8 338

9 047

18 929

14 456

15 394

PAK

7 027

7 394

6 889

8 545

8 141

7 928

9 933

5 421

6 105

VYS

9 065

4 562

4 053

4 143

5 119

10 370

12 830

15 439

17 013

JHM

13 666

14 268

25 571

21 799

25 360

28 466

25 940

27 113

26 744

OLK

5 231

10 791

12 174

11 082

11 419

12 071

12 380

9 907

15 852

ZLK

6 246

8 886

11 671

20 734

7 447

6 797

10 033

10 429

9 774

MSK

30 893

32 522

36 290

43 839

30 628

31 979

32 026

30 347

33 680

Celkem

190 635

225 357

232 106

255 764

221 895

240 474

242 359

241 059

268 276

Pozn.: Pro zkratky uvedené v tabulce viz kapitolu Zkratky. Do výdajů krajů jsou nově započítány výdaje na domovy se zvláštním režimem, které v r. 2013 dosáhly 7426 tis. Kč a v r. 2014 celkem 7156 tis. Kč.

mapa 1-1: Výdaje na protidrogovou politiku ze státního a místních rozpočtů v r. 2015 podle krajů, v tis. Kč na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let

mapa 1-2: Struktura výdajů s krajským určením na protidrogovou politiku ze státního a místních rozpočtů ČR v r. 2015 podle krajů

tabulka 1-5: Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v l. 2012-2015, v tis. Kč

Kategorie služby

2012

2013

2014

2015

Částka

Podíl (%)

Částka

Podíl (%)

Částka

Podíl (%)

Částka

Podíl (%)

Prevence

48 725

8,3

45 605

9,0

40 040

3,2

46 780

3,2

Harm reduction

161 160

27,4

174 281

34,5

192 111

15,3

208 004

14,5

Léčba

112 145

19,1

118 531

23,4

117 981

9,4

125 615

8,6

Záchytné stanice

79 818

13,6

79 784

15,8

74 142

5,9

80 120

5,6

Následná péče

33 926

5,8

35 152

6,9

40 757

3,3

59 909

4,3

Domovy se zvláštním režimem 

n. a.

-

36 293

7,2

37 112

3,0

38 075

2,7

Koordinace, výzkum, hodnocení

13 497

2,3

7 762

1,5

38 002

3,0

41 866

2,5

Prosazování práva*

131 304

22,4

3 086

0,6

710 398

56,7

837 353

58,4

Ostatní, nezařazeno

6 717

1,1

5 354

1,1

3 256

0,3

4 635

0,3

Celkem

587 293

100,0

505 853

100,0

1 253 798

100,0

1 442 357

100,0

Pozn.: * V r. 2013 bez výdajů NPC, od r. 2014 s nově vykázanými výdaji Policie ČR.

Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním (A.N.O.) provedla v r. 2016 analýzu zaměřenou na zásadní problémy v systému vícezdrojového dotačního financování (Richter, 2016). Analýza byla předložena na jednání RVKPP dne 18. 7. 2016. Cílem bylo porovnat organizační a administrativně-technické podmínky dotačních řízení na jednotlivých resortech a jejich negativní dopady v praxi. Celkem bylo analyzováno 7 poskytovatelů finančních prostředků na národní úrovni a také podmínky dotačních řízení vybraných krajů. Analýza ukázala problémy ve všech oblastech dotačních řízení: vyhlášení, priority vyhlašovaných dotačních titulů, formuláře popisu projektu a rozpočtu, forma předkládání žádostí a vyúčtování, hodnocení žádostí, zveřejnění návrhu dotací, konečná podoba rozpočtu projektu, převod finančních prostředků, podmínky čerpání dotace a problematika neuznatelných nákladů, požadavky na závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace. Analýza zhodnotila vícezdrojový dotační systém financování služeb pro uživatele návykových látek jako velmi složitý a náročný z hlediska managementu služeb, neboť je komplikován množstvím nejednotných a často protichůdných pravidel. Tyto zásadní rozdíly v dotačních řízeních výrazně negativně dopadají na poskytovatele služeb i administrátory dotačních programů. A.N.O. ve své analýze tato nastavení označuje za nesystémová a nekoncepční, v některých případech vedoucí k ohrožení existence základní sítě služeb. R VKPP v navazujícím usnesení pověřila národního protidrogového koordinátora, aby předložil soubor legislativních a nelegislativních návrhů směřujících ke sjednocení podmínek financování základní sítě služeb.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist