Právní předpisy

Trestněprávní předpisy

V r. 2015 nedošlo ke změně v definici skutkových podstat ani vymezení trestů u tzv. drogových trestných činů (DTČ) obsažených v §§ 283-287 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (TZ). Seznam návykových látek je s účinností od 1. 1. 2014 obsažen nikoliv v přílohách zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, jak tomu bylo v l. 1999-2013, nýbrž v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. V r. 2015 došlo k rozšíření seznamu návykových látek o dalších 19 nových syntetických drog.1 Zákon o návykových látkách doznal v průběhu roku změn spíše technického rázu v návaznosti na nový celní zákon2 a nový zákon o zadávání veřejných zakázek3 .

Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, upravující nakládání s prekurzory nedoznal žádných změn. Seznam výchozích a pomocných látek (kategorie prekurzorů drog), stanovený prováděcím předpisem, tj. nařízením vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, však byl v r. 2015 rozšířen o 4 položky - chlorované deriváty efedrinu a pseudoefedrinu včetně jejich stereoizomerů, které je možno použít pro nelegální výrobu pervitinu. Viz také kapitolu Domácí produkce, dovoz a vývoz drog (str. 263).

V právní úpravě trestního řízení nedošlo v r. 2015 k žádné změně specificky dopadající na trestní stíhání související s drogovou kriminalitou. Od 1. 7. 2016 je však účinná novela zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (TŘ),4 která podrobně upravuje elektronickou kontrolu obviněných, u nichž došlo k nahrazení vazby jiným opatřením (např. dohledem probačního úředníka), a dále elektronickou kontrolu odsouzených (např. v souvislosti s výkonem trestu domácího vězení). Tento způsob kontroly může mít dopad i na pachatele drogových trestných činů.

Nový zákon o přestupcích

Dne 3. 8. 2016 byl vyhlášen zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a s ním související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Oba zákony nabývají účinnosti dne 1. 7. 2017. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich detailněji než dosud upravuje podmínky vzniku odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Přináší řadu změn, kromě jiného též novou sankci zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Promlčecí doba, s níž je spojen zánik odpovědnosti za přestupek, činí i nadále 1 rok. U přestupků, u nichž zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 tis. Kč, bude promlčecí doba činit 3 roky. Zákon též obsahuje podrobnou úpravu vedení nově vznikající evidence přestupků, zápisu do ní i námitkového řízení proti zápisu v evidenci. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky nevymezuje konkrétní skutkové podstaty přestupků, ty jsou nově stanoveny v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, aktuálně vymezené v ustanovení § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v zákoně o některých přestupcích obsaženy prozatím nejsou a do doby nabytí účinnosti bude potřeba tuto záležitost legislativně vyřešit, neboť dosavadní zákon o přestupcích pozbude k 1. 1. 2017 účinnosti.

Léčebné konopí

Dne 17. 10. 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, která nahradila vyhlášku č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné účely.

Nová vyhláška významně navýšila měsíční limit pro množství konopí, které lze vydat pacientovi, z 30 g na 180 g. Dále vyhláška zvýšila přípustné hodnoty obsahu delta-9-THC až na 21 % a CBD až na 19 %. Byly rozšířeny indikace (např. nově možnost použití léčebného konopí pro povrchovou léčbu dermatóz a slizničních lézí, pro léčbu chronické neutišitelné bolesti v souvislosti s glaukomem) i zařazeny další odbornosti předpisujících lékařů (geriatrie, dermatovenerologie a oftalmologie). Vyhláška zachovala věkové omezení pro předepisování individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí, který lze předepsat pouze osobám starším 18 let.

Řízení motorových vozidel

V oblasti problematiky řízení pod vlivem návykových látek nedošlo ke změně stanovených limitů návykových látek, při jejichž dosažení se řidič považuje za ovlivněného návykovou látkou, ani k rozšíření seznamu látek, u nichž je tento limit výslovně stanoven.5

K poměrně zásadní změně však došlo v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ve vztahu k užívání návykových látek, která je upravena vyhláškou č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mezi nemoci, u nichž je zdravotní způsobilost vyloučena, patří i závislost na alkoholu a závislost na jiných psychoaktivních látkách. U žadatelů o řidičský průkaz nebo u stávajících řidičů vyhláška podmiňovala zdravotní způsobilost bezpečným obdobím abstinence v délce 2 let. S účinností od 5. 11. 20156 byla tato doba zkrácena u řidičů, kteří byli v minulosti závislí na alkoholu, na 1 rok, u řidičů, kteří byli závislí na ostatních psychoaktivních látkách, však zůstala podmínka 2leté abstinence.

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

V průběhu r. 2015 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) zahájen proces schvalování nového vládního návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který měl nahradit od 1. 1. 2016 stávající zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Návrh zákona (projednáván jako sněmovní tisk č. 508), který dne 3. 6. 2015 předložila vláda PSP ČR, obsahoval řadu změn, z nichž nejčastěji byl zmiňován úplný zákaz kouření ve veřejnosti přístupných vnitřních prostorech a vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb. Zákon měl též zavést nové povinnosti pro prodejce alkoholu, např. povinnost mít v sortimentu nabízeného zboží v provozovně stravovacích služeb nebo stánku s občerstvením alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nabízený alkoholický nápoj stejného objemu. Zákon v podobě schválené vládou rovněž zaváděl povinnost prodejce alkoholu zajistit, aby v jeho provozovně nedocházelo k podávání alkoholických nápojů nezletilým - tato povinnost byla pozměňovacím návrhem v PSP ČR bohužel výrazně oslabena. Podrobněji měly být upraveny podmínky vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek. Změnit se měl způsob úhrady vyšetření tak, aby nebyla finančně zatěžována zdravotnická zařízení, která v praxi vyšetření a/nebo laboratorní zpracování moči a krve provádí - vyšetření včetně laboratorních testů tak měl nově hradit poskytovateli zdravotních služeb ten, kdo si toto vyšetření vyžádal, nikoli vyšetřovaná osoba, jako je tomu podle zákona č. 379/2005 Sb. Významným posunem mělo být zařazení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby do zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, s cílem odstranit dosavadní nejasnosti ohledně charakteru těchto zařízení a rozsahu opatření a péče, které mají poskytovat, včetně použití omezovacích prostředků. V části týkající se organizace a provádění protidrogové politiky návrh zákona oslaboval zákonný rámec provádění protidrogové politiky v samostatné působnosti krajů a obcí, neboť redukoval výčet jejich povinností, např. povinnost zřídit krajského protidrogového koordinátora. Návrh nového zákona ve srovnání se zákonem č. 379/2005 Sb. neobsahoval rovněž ustanovení podrobně vymezující specializované adiktologické služby.

Po projednání množství pozměňovacích návrhů ve druhém čtení, jejichž počet přesáhl 200, však poslanci dne 25. 5. 2016 návrh zákona ve 3. čtení jako celek neschválili.7 Zákon se změnami vyplývajícími z projednávání v PSP ČR a Koaliční rady dne 30. 5. 2016 urychleně schválila vláda a předložila jej znovu PSP ČR s doporučením, aby byl zákon schválen již v 1. čtení.8 Návrh byl projednán v obecné rozpravě dne 6. 9. 2016 na 49. schůzi PSP ČR. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v 1. čtení. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům. Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní. K návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek viz také VZ 2014 a kapitoly Preventivní působení prostředí - environmentální prevence (str. 104) a Legislativní rámec, strategie a organizace léčby závislostí (str. 139).

Zdravotní varování na obalech tabákových výrobků

V r. 2016 byla do českého práva implementována směrnice 2014/40/EU ze dne 3. 4. 2014, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Směrnice 2014/40/EU byla do českého práva transponována zejména novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Tato novela nabyla účinnosti dne 7. 9. 2016.

Související vyhláška ministerstva zemědělství č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, stanoví mimo jiné podrobné podmínky pro označování tabákových výrobků a jejich uvádění na trh. Nově zavedený systém zdravotních varování na obalech bude obsahovat následující sdělení - viz také obrázek 1 -1 a obrázek 1 -2:

  • obecné varování „Kouření zabíjí - přestaňte nyní",

  • informační sdělení „Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu.",

  • jedno z kombinovaných zdravotních varování, které se skládá z textového varování spolu s odpovídající barevnou fotografií (na seznamu je 42 fotografií 14 onemocnění či dopadů kouření ve 3 sadách, které se budou střídat v ročních intervalech) a text s kontaktem na odbornou pomoc s odvykáním kouření „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz".

obrázek 1-1: Náhled cigaretové krabičky se zdravotními varováními podle směrnice 2014/40/EU

Zdroj: http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/implementation_en.htm#a [2016-09-03]

obrázek 1-2: Ukázka kombinovaného zdravotního varování na obalech tabákových výrobků v ČR od r. 2016

Zdroj: Ministerstvo zemědělství (2016)

Národní stránky pro podporu odvykání kouření koureni-zabiji.cz, které byly zřízeny v r. 2016, spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR. Webové stránky poskytují základní informace, rady a tipy pro osoby, které chtějí s kouřením přestat. Je zde uvedeno telefonní číslo na nově zřízenou Národní linku pro odvykání kouření 800 35 00 00, kterou zřizuje Úřad vlády ČR (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti) a provozuje Česká koalice proti tabáku,9 informace proč a jak přestat kouřit, odkazy na další webové stránky zabývající se odvykáním kouření nebo kontakty na centra pro závislé na tabáku a další pomáhající programy.

První tabákové výrobky v obalech s novým systémem zdravotních varování se v ČR dostaly do prodeje na konci srpna 2016.10 Prodejci mohou doprodat balení tabákových výrobků bez kombinovaného varování do konce r. 2016.

MZ v r. 2016 v návaznosti na směrnici 2014/40/EU a novelizovaný zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, připravilo a do připomínkovacího řízení poslalo samostatnou vyhlášku k elektronickým cigaretám a bylinným výrobkům určeným ke kouření. Vyhláška rozvádí některé povinnosti pro výrobce a distributory, např. podrobnosti týkající se složení náplní do elektronických cigaret a informační povinnosti pro spotřebitele. K oznamování složení elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření slouží funkční systém Evropské komise EU-CEG. V rámci přípravy vyhlášky proběhlo i setkání se zástupci subjektů vyrábějících či obchodujících s elektronickými cigaretami, kteří poskytli informace o trhu v ČR, a návrh vyhlášky byl k připomínkám zaslán i zástupcům odborných organizací a společností a dalším aktérům.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist