Politické, občanské a odborné akce a iniciativy

V průběhu r. 2015 se stejně jako v předchozích letech v ČR konala řada celostátních i regionálních konferencí a seminářů zaměřených na problematiku legálních a nelegálních drog.

Celoročně každou první středu v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) se konají veřejné pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci (SNN) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), tzv. Purkyňky, kde jsou prezentovány příspěvky na vybraná adiktologická témata.1

V březnu 2015 proběhla v Praze mezinárodní konference Léčebné konopí a kanabinoidy: Politika, věda a léčebná praxe,2 pořádaná pod záštitou ministra zdravotnictví, národního protidrogového koordinátora a SNN. Konferenci podpořil také Státní ústav pro kontrolu léčiv (Státní agentura pro konopí pro léčebné použití3 ). Tématem konference byla (oficiální) léčba konopím, využití konopí při léčbě bolesti, epilepsie, v neurologii, onkologii, dermatologii nebo paliativní péči.

V červnu 2015 proběhl již 54. ročník celostátní adiktologické konference (AT konference), kterou pořádá SNN, s podtitulem Kolik stojí závislosti.4 Kromě celostátní konference se v průběhu r. 2015 konaly také krajské adiktologické konference, a to ve Středočeském kraji s podtitulem Změny v toleranci společnosti k závislostem,5 v Jihočeském kraji s podtitulem Držíme krok s dobou?,6 v Jihomoravském kraji se zaměřila na léčbu uživatelů drog s podtitulem Nemocný pacient, nebo rovnocenný partner v terapii?,7 v Olomouckém kraji s podtitulem Mezioborový přístup v adiktologii.8

V březnu 2015 se konala Konference pracovníků terapeutických komunit9 zaměřená na možnosti terapie a evaluaci výsledků léčby v Blansku a konference Terénní a nízkoprahové programy 2015 pořádaná Českou asociací streetwork s podtitulem Sociální práce jako péče o důstojnost člověka10 v Praze. V červnu 2015 pořádal SANANIM Letní školu Harm Reduction.11

V listopadu 2015 se konal XII. ročník konference Primární prevence rizikového chování s názvem Dobrá praxe v prevenci aneb „Konec řečí, jdeme k věci".12 Konferenci organizuje každoročně Sdružení SCAN, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Magistrát hl. m. Prahy, tématem byl rozvoj dobré praxe v primární prevenci, vytvoření bezpečného prostředí na školách, problematika záškoláctví a agresivity na školách. Součástí konference byly workshopy věnované rovněž různým typům opomíjeného rizikového chování, např. prevenci domácího násilí, prevenci sexuálně rizikového chování na školních akcích, prevenci HIV/AIDS nebo hazardnímu hraní. Podtitulem konference pro r. 2016 je Co děláme, když děláme minimální preventivní program.

MŠMT pořádalo v březnu 2015 druhý ročník konference Národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování13 zaměřený na školní metodiky prevence a vertikální koordinaci v oblasti primární prevence a v září 2015 proběhl pod záštitou MŠMT odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování Kdo, co a jak dělá v primární prevenci (role, kompetence a spolupráce jednotlivých poskytovatelů primární prevence).14 V březnu 2016 pořádalo MŠMT konferenci k oblasti primární prevence rizikového chování s názvem Bezpečné klima na školách.15  Konference byla určena především pro krajské školské koordinátory prevence, metodiky prevence z pedagogicko-psychologických poraden a zástupce středisek výchovné péče.

V únoru 2015 pořádaly organizace Provalis, Společně k bezpečí a Společnost pro podporu zdraví pro 21. století Dny prevence16 v Ostravě, zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a prevence kriminality a realizace preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. Konference se zabývala prevencí sociálně patologických jevů, možnostmi spolupráce pracovníků v prevenci rizikového chování a v prevenci kriminality a uplatňováním interdisciplinární spolupráce v rámci sociálněprávní ochrany dětí. Na ostravskou konferenci navázaly v září 2015 Dny prevence v Praze věnované školnímu poradenství a krizové intervenci v prostředí školy.

Další konference či semináře na téma prevence probíhaly v krajích. V Praze proběhlo Pražské drogové fórum primární prevence rizikového chování s podtitulem Agrese a agresivní chování,17 ve Středočeském kraji konference Preventivní cestou - necestou aneb Křižovatky odbornosti,18 v Jihočeském kraji IV. krajská konference primární prevence rizikového chování s názvem Prevence na školách, která má smysl,19 v Královéhradeckém kraji konference Sociální klima školy,20 v Pardubickém kraji konference s názvem Prevence rizikového sexuálního chování - úkol základního vzdělávání,21 v Jihomoravském kraji Krajské fórum prevence 2015 aneb legální závislosti,22 v Olomouckém kraji proběhla regionální konference primární prevence rizikového chování Bezpečné prostředí na školách,23 ve Zlínském kraji XVII. celorepublikový seminář Dítě v krizi - Labyrint dětského světa24 a v kraji Moravskoslezském VIII. krajská konference primární prevence.25 Ve Zlínském kraji jsou každoročně oceňovány nejlepší preventivní programy a práce školních metodiků prevence.26

V říjnu 2015 pořádal SANANIM konferenci Úzdrava a drogy 201527 věnovanou léčbě uživatelů drog a faktorům ovlivňujícím výsledky léčby a v listopadu 2015 konferenci Drogové závislosti - násilníci a oběti28 zaměřenou na vliv násilí na vznik drogové závislosti a úspěšnost léčby. Na podzim 2015 pořádal SANANIM dvě veřejné debaty na aktuální témata: v říjnu 2015 debatu o současné praxi poskytování substituční léčby osobám závislým na nealkoholových drogách s názvem Heroin závislým?29 a v listopadu 2015 veřejnou debatu na téma aplikačních místností pro uživatele drog s názvem Šlehárny,30 cílem veřejného setkání bylo vyvolání debaty o vhodnosti a přínosech sociálně-zdravotní služby aplikační místnosti pro uživatele drog. Další veřejná debata Legalizace a/nebo dekriminalizace drog proběhla v červnu 2016.31

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pořádal v průběhu r. 2015 ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu řadu odborných seminářů - v březnu 2015 s podtitulem Alkohol a zdraví, v červnu Bezpečné užívání léků, v září proběhl seminář s názvem Nové možnosti v koordinaci národního programu prevence rizikového chování dětí a mládeže a seminář Regulace elektronických cigaret: riziko, nebo příležitost?. V listopadu ve spolupráci s MZ a WHO v ČR proběhl seminář Jak jsme na tom s tabákem a alkoholem v mezinárodním kontextu?32

Mezi významnější akce v oblasti legálních drog patřil 16. ročník konference Tabák a zdraví33 pořádaný v listopadu 2015 Pracovní skupinou pro prevenci a léčbu závislostí na tabáku ČLS JEP ve spolupráci s 1. LF UK a VFN v Praze a Společností pro léčbu závislostí na tabáku, jejímž tématem bylo odvykání kouření a motivace k léčbě, a konference SMART přístupy k řešení řízení pod vlivem alkoholu34 organizovaná v rámci projektu SMART (Sober Mobility Across Road Transport) ministerstvem dopravy (MD) a ministerstvem vnitra (MV).

Problematika návykových látek byla rovněž součástí aktivit s primárně jiným nebo širším zaměřením. V r. 2015 proběhlo několik akcí zaměřených primárně na oblast bezdomovectví (blíže viz VZ 2014) nebo kriminality. Drogová kriminalita a prevence kriminality a rizikového chování u mládeže byly tématem konference III. kriminologické dny35 pořádané v lednu 2015 Českou kriminologickou společností a katedrou sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, v září 2015 pořádala Akademie Vězeňské služby ČR s podporou České kriminologické společnosti III. penologické dny s podtitulem Drogy v penitenciární praxi: Alkohol, inhalační drogy a zneužívání léčiv v penitenciárních souvislostech - opomíjené závislosti z pohledu adiktologie?36 Uživatelé drog byli jednou ze skupin diskutovaných v rámci tradiční konference Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti konané v dubnu 2015 se zaměřením na problematiku ohrožených a rizikových skupin.37  Národní centrum bezpečnějšího internetu pořádalo v listopadu 2015 konferenci KYBERPSYCHO 201538 zaměřenou na prevenci a řešení kyberkriminality páchané na dětech a dětmi, konference byla určena pro pedagogické pracovníky, školní metodiky prevence, pracovníky OSPOD a koordinátory prevence kriminality.

Další konference a semináře byly zaměřené na kvalitu poskytované péče - v březnu 2015 se konala v Ústeckém kraji konference Kvalita v sociálních službách,39 v listopadu 2015 pořádal Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT konferenci s názvem Kvalita péče o děti v ústavní výchově.

Řada konferencí byla v průběhu r. 2015 věnována také metodologii výzkumů - Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádala v únoru 2015 další ročník konference kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku s názvem Jak to děláme: Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků40 zaměřenou na kvalitativní výzkum a využití poznatků z něj. V červnu 2015 pořádala Česká evaluační společnost ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK v Praze konferenci Evaluace ve světle nových příležitostí,41 konference jsou pořádány každoročně již od r. 2011.

Pokud jde o iniciativy v ČR zaměřené na změny v pojetí protidrogové politiky, proběhl v květnu 2015 v Praze již 18. ročník pražské demonstrace s názvem Million Marihuana March.42 Hlavním tématem byla legalizace pěstování a držení konopí a konopných produktů pro vlastní potřebu, a to jak za účelem léčby, tak k rekreačnímu užívání. Další ročník demonstrace proběhl v květnu 2016.

V listopadu 2015 se v Praze konal 6. mezinárodní veletrh konopí a léčivých rostlin Cannafest.43 Tradičně se na výstavě představili šlechtitelé konopných semen, výrobci hnojiv a techniky, výrobci konopné kosmetiky a textilu, média zabývající se tématem konopí a instituce a firmy podporující využití konopí v medicíně, v r. 2015 se veletrhu zúčastnilo více než 200 vystavovatelů z 25 zemí světa. Součástí Cannafestu byla stejně jako v předchozích letech projekce dokumentárních i hraných filmů s konopnou tematikou, módní přehlídka konopného oblečení a degustační soutěž konopných nápojů.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist