Koordinace protidrogové politiky

Koordinace na národní úrovni

Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). V r. 2015 se RVKPP sešla pětkrát a čtyřikrát hlasovala formou per rollam.

V souvislosti se schválením konceptu integrované protidrogové politiky vláda v říjnu 2014 změnou statutu RVKPP rozšířila její mandát a zvýšila počet členů RVKPP - blíže viz VZ 2014. K další změně statutu RVKPP došlo v červenci 2016, kdy vláda schválila rozšíření členství o další dva nové členy - ministra zahraničních věcí a zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V současné době má RVKPP 19 členů - vysokých představitelů státní správy, krajů, odborných společností a zastřešujících organizací poskytovatelů služeb. Složení RVKPP k červenci 2016 je následující:

 • předseda vlády (předseda RVKPP),

 • národní protidrogový koordinátor (výkonný místopředseda RVKPP),

 • ministr zdravotnictví,

 • ministr vnitra,

 • ministr školství, mládeže a tělovýchovy,

 • ministr práce a sociálních věcí,

 • ministr spravedlnosti,

 • ministr obrany,

 • místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí,

 • ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu,

 • ministr zemědělství,

 • ministr průmyslu a obchodu,

 • ministr zahraničních věcí,

 • zástupce Rady Asociace krajů České republiky,

 • předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,

 • předseda České asociace adiktologů,

 • zástupce Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním,

 • zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb,

 • expert jmenovaný předsedou RVKPP.

V souvislosti s rozšířením mandátu RVKPP na integrovanou protidrogovou politiku RVKPP v březnu 2015 rovněž schválila nové uspořádání svých výborů a pracovních skupin. Nyní má RVKPP k dispozici 5 stálých výborů a 7 stálých pracovních skupin pro specifické oblasti protidrogové politiky a 7 pracovních skupin NMS - blíže viz VZ 2014.

Koordinace na krajské a obecní úrovni

Na krajské úrovni je protidrogová politika koordinována prostřednictvím krajských protidrogových koordinátorů a poradních orgánů pro oblast protidrogové politiky. Základními dokumenty jsou krajské strategie a akční plány protidrogové politiky a krajské zprávy o situaci v oblasti protidrogové politiky.

Funkce krajského protidrogového koordinátora je obsazena ve všech krajích s výjimkou Moravskoslezského, kde pozice koordinátora není ustavena (agendu koordinace krajské protidrogové politiky vykonává referent po sociální služby). V r. 2015 vykonávalo svou funkci na celý úvazek 8 krajských protidrogových koordinátorů. Nově byla zřízena pozice krajského protidrogového koordinátora na celý úvazek ve Středočeském kraji, kde rovněž došlo ke změně v jeho zařazení ve struktuře krajského úřadu - nově tato funkce spadá pod odbor školství, mládeže a sportu. Krajští protidrogoví koordinátoři jsou v dalších krajích v organizační struktuře krajského úřadu zařazeni většinou na pozici referenta odboru sociálních věcí (9), zdravotnictví (2), školství (1); v jednom případě je krajský koordinátor organizačně zařazen pod kancelář hejtmana.

V 9 krajích ze 14 jsou zřízeny komise pro otázky protidrogové politiky, ve 2 krajích se protidrogovou politikou zabývají poradní komise se širším záběrem a ve 3 krajích pracovní skupiny. Celkem 10 krajů ve svých výročních zprávách uvádí, že komise či pracovní skupiny zabývající se protidrogovou politikou se rovněž věnují problematice alkoholu a hazardního hraní.

Protidrogová politika krajů vychází z krajského strategického dokumentu pro oblast protidrogové politiky. Ve 2 krajích (Středočeském a Plzeňském) je protidrogová politika součástí širší strategie pokrývající celkově oblast sociální politiky nebo prevence kriminality. V r. 2015 pokračoval trend pozitivních změn v zajištění protidrogové politiky v Ústeckém kraji. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015-2018, která je realizována prostřednictvím Akčního plánu realizace na období 2015-2018. Ve Středočeském kraji byl v r. 2015 připravován samostatný strategický dokument protidrogové politiky - Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2016-2020. Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo samostatný strategický dokument Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 a v Jihočeském kraji byla schválena Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015-2017.

Na úrovni obcí zajišťují koordinaci protidrogové politiky místní protidrogoví koordinátoři (MPK). Pozice místního protidrogového koordinátora byla v r. 2015 ustavena ve všech 22 městských částech hl. m. Prahy a ve 188 obcích s rozšířenou působností (z toho ve 13 obcích nejde přímo o funkci MPK, ale o kontaktní osobu pro tuto problematiku) z celkového počtu 205, což je nárůst oproti r. 2014, kdy mělo místního koordinátora 184 obcí.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist