Další opatření protidrogové politiky

Od r. 2015 došlo k podstatné změně ve financování sociálních služeb, která se týká i části adiktologických služeb financovaných resortem práce a sociálních věcí. V souvislosti s novelou zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. byla zodpovědnost za stanovení sítě a přímé financování poskytovatelů sociálních služeb místního a regionálního charakteru přenesena na kraje Na tuto povinnost MPSV poskytuje krajům dotace, přímo pak financuje pouze služby nadregionálního a celostátního charakteru. Sociální služby byly označeny za služby obecného hospodářského zájmu, na financování sociálních služeb se tak vztahují předpisy EU o veřejné podpoře. Sociální služby jsou tak od r. 2016 povinně financovány prostřednictvím tzv. vyrovnávací platby (ekonomický nástroj k pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby). Přestože je vyrovnávací platba jedním z vhodných způsobů, jak předcházet nepovolené veřejné podpoře komerčních subjektů, její uplatnění také na sociální služby vyvolalo v l. 2015 a 2016 výhrady poskytovatelů adiktologických služeb (služby se potýkají s řadou praktických problémů, podmínky financování často nerespektují multidisciplinární charakter služeb, aplikace není stejná ve všech krajích apod.).

V březnu 2016 byla vládou schválena2 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025 jako základní rámcový dokument sociální politiky ČR, která přináší střednědobý výhled na systém sociálních služeb v širším kontextu.3 Jejím účelem je nastavit systém sociálních služeb tak, aby odpovídal potřebám lidí v nepříznivé situaci (a následně uživatelům sociálních služeb) a umožnil jim žít v jejich přirozeném prostředí, pokud je to možné s využitím neformální péče. Mimo jiné obsahuje opatření č. C.1.6 Vymezit adiktologické služby ve vztahu k sociálním službám, které by mělo být realizováno v l. 2016-2025 a v rámci kterého by ve spolupráci s externími experty, meziresortními pracovními skupinami k adiktologickým službám, Úřadem vlády ČR, Asociací poskytovatelů sociálních služeb a dalšími neziskovými organizacemi měl být zpracován návrh změny související legislativy.

Od r. 2014 je v Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy zakotvena možnost víceletého financování neziskových organizací. Smlouvu (memorandum o dlouhodobé spolupráci) uzavřelo s vybranými NNO poskytujícími služby uživatelům drog ve vězení v rámci dotačního řízení na r. 2016 ministerstvo spravedlnosti.

V březnu 2015 schválila RVKPP inovované Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby. Při novelizaci byly zapracovány legislativní změny uplynulých let, související věcné a terminologické inovace, bylo vzato v úvahu uvedení standardů kvality sociální práce do praxe. Inovované standardy odborné způsobilosti vychází z širokého konsenzu a adiktologické služby definují jako multidisciplinární. Dále vychází z konceptu nedělitelnosti zdravotní a sociální péče a zahrnují uživatele všech typů návykových látek i patologické hráče. Speciální standardy byly rovněž doplněny o desátý typový speciální standard Adiktologické služby ve vězení a následná povýstupní péče.

V lednu 2016 schválila vláda Koncepci vězeňství do roku 2025.4 Koncepce za své prioritní cíle považuje zvýšení skutečné zaměstnanosti vězňů, zkvalitnění náplně programů práce s vězni včetně vzdělávacích a mimopracovních aktivit, předcházení recidivě, zlepšení zdraví a zdravotnictví ve věznicích, ale také zlepšení situace v oblasti užívání drog a závislostí - blíže viz kapitolu Uživatelé drog ve vězení (str. 252).

V reakci na nové ustanovení v návrhu zákona o ochraně zdraví před škodami působenými návykovými látkami (blíže viz kapitolu Legislativní rámec, str. 25), které opravňovalo učitele testovat žáky na přítomnost drog, byla v únoru 2016 zveřejněna petice, která se ostře vymezila vůči tomuto návrhu. Petenti nesouhlasili s tím, aby učitelé ve školách a školských zařízeních měli možnost testovat žáky na přítomnost drog bez souhlasu zákonných zástupců, a navrhovali, aby byly pasáže umožňující tuto praxi z návrhu zákona vyjmuty. K srpnu 2016 měla petice přes 500 podpisů.5

V první polovině r. 2016 proběhly médii zprávy o výsledcích testování odpadních vod a biologického materiálu žáků základních škol v Orlové a dalších městech na severní Moravě. Výsledky testování na přítomnost drog byly v médiích prezentovány jako naléhavé a alarmující, poukazující na vysokou míru užívání drog mezi dětmi.6 Realizátoři testování s odkazem na výsledky z Orlové a na „vyšší validitu" měření z odpadních vod zpochybnili monitorování drogové situace tradičními epidemiologickými metodami a doporučili řadu kroků v protidrogové politice v duchu „změny úhlu pohledu na celou problematiku" a jiných požadavků, „než jsou specifika pohledu a práce sociálních služeb".7 Zástupci odborné veřejnosti a institucí, které jsou členy RVKPP, reagovali zveřejněním společného odborného stanoviska, v němž poukázali na řadu nesrovnalostí a pochybení při provádění testování a odmítli testování jako metodu první volby při hodnocení situace a jako preventivní metodu.8 Realizátoři projektu na to reagovali dalším vyjádřením.9 S ohledem na zprávy, že o projekt testování mají zájem další obce v ČR, se situací následně na svém jednání 18. července 2016 zabývala také RVKPP a přijala usnesení, ve kterém nedoporučuje metodu vyšetřování drog a jejich metabolitů v odpadních vodách jako hlavní metodu monitorování drogové situace na národní nebo lokální úrovni, přičemž tuto metodu považuje za doplňkovou metodu monitoringu drogové situace za předpokladu dodržení metodických standardů a etických principů výzkumu, a rovněž nedoporučuje plošné testování drog a jejich metabolitů ze vzorků biologického materiálu žáků jako metodu monitorování drogové situace ani jako nástroj prevence nebo protidrogové politiky na školách. RVKPP doporučila zřizovatelům škol a místním samosprávám využívat vládními institucemi schválené metodické dokumenty a postupy pro monitorování situace a pro realizaci protidrogové politiky na místní úrovni a preventivních programů na školách.10

V l. 2015 a 2016 pokračovaly snahy o standardní úhradu zdravotních výkonů prováděných adiktologem ze zdravotního pojištění - blíže viz kapitolu Legislativní rámec, strategie a organizace léčby závislostí (str. 139).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist