Akční plány realizace národní strategie a jejich implementace

Národní strategie 2010-2018 původně počítala se třemi navazujícími akčními plány na 3leté období, které měly být primárně zaměřeny na problematiku nelegálních drog. V návaznosti na integraci protidrogové politiky byla strategie v r. 2015 doplněna o další akční plány. Ve druhé polovině r. 2015 měla strategie 4 akční plány:

 • Akční plán pro problematiku nelegálních drog 2013-2015,

 • Akční plán pro problematiku hazardního hraní na období 2015-2018,

 • Akční plán k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015-2018,

 • Akční plán pro oblast kontroly tabáku na období 2015-2018.

Poslední dva jmenované jsou implementačním nástrojem rovněž Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (blíže viz VZ 2013) a spolu s dalšími akčními plány Zdraví 2020 byly přijaty vládou dne 20. 8. 2015 usnesením č. 671.1 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní byl vládou schválen 9. 11. 2015 usnesením č. 915. Blíže popisuje akční plány pro oblast hazardního hraní, alkoholu a tabáku VZ 2014 a politikou v oblasti hazardu se podrobně zabývají výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2014 a 2015 (Mravčík et al., 2015c, Mravčík et al., 2016c).

Vyhodnocení akčního plánu pro oblast nelegálních drog 2013-2015

RVKPP v lednu 2016 a vláda ČR v únoru projednaly celkové vyhodnocení Akčního plánu 2013-2015.2 Informace k jednotlivým aktivitám poskytovaly resorty zapojené do jejich realizace, závěrečné hodnocení koordinoval sekretariát RVKPP.

Celkově se podařilo splnit 56 % z celkem 100 aktivit Akčního plánu 2013-2015, částečně bylo splněno 26 %, nesplněných nebo nehodnotitelných bylo 18 %. Nejvyšší podíl úkolů byl splněn v oblasti mezinárodní spolupráce (80 %), monitoring, výzkum, hodnocení (66,7 %) a v oblasti snižování dostupnosti legálních a nelegálních drog (66,7 %); nejnižší v oblasti týkající se léčby uživatelů návykových látek (30,4 %) a snižování rizik (50,0 %) - tabulka 1 -1. Vyhodnocení naplnění priorit akčního plánu uvádí tabulka 1 -2.

tabulka 1-1: Naplnění úkolů Akčního plánu 2013-2015 podle oblastí

Oblast

Celkem úkolů

Splněno

Částečně splněno

Nesplněno

Bez hodnocení*

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Specifická primární prevence

11

6

54,5

1

9,1

3

27,3

1

9,1

Léčba

23

7

30,4

10

43,5

5

21,7

1

4,3

Snižování rizik

8

4

50,0

2

25,0

2

25,0

-

-

Snižování dostupnosti

9

6

66,7

2

22,2

1

11,1

-

-

Koordinace a financování

27

17

63,0

6

22,2

3

11,1

1

3,7

Monitoring, výzkum, hodnocení

12

8

66,7

4

33,3

-

-

-

-

Mezinárodní spolupráce

10

8

80,0

1

10,0

1

10,0

-

-

Celkem

100

56

56

26

26

15

15

3

3

Pozn.: * „Bez hodnocení" znamená, že nebyly informace o plnění úkolu nebo byly objektivní důvody, proč aktivitu nebylo možné vyhodnotit, např. termín plnění úkolu přesahoval časový rámec Akčního plánu 2013-2015 (např. termín plnění od r. 2016 apod.).

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2016b)

tabulka 1-2: Vyhodnocení naplnění priorit Akčního plánu 2013-2015

Priorita

Vyhodnocení naplnění priority

Snížit míru nadměrného pití alkoholu a míru (intenzivního) užívání konopí mladými lidmi

Plní se: Výsledky reprezentativních studií na národní úrovni i regionální studie menšího rozsahu ukazují ve srovnání s předchozími výzkumy nižší míru prevalence pití alkoholu mezi 15letými studenty, a to včetně vybraných rizikových forem konzumace alkoholu, zaznamenán byl i pokles v případě celoživotní prevalence užití konopných látek i jejich užití v horizontu posledních 30 dnů.

Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů

Nesplněno: Nepodařilo se snížit vysokou míru výskytu problémového užívání pervitinu a opioidů, nepodařilo se zavést nové specifické programy pro tuto cílovou skupinu, dostupnost substituční léčby v ČR je nízká.

Zefektivnit financování protidrogové politiky - definovat a zavést systémové změny v zajištění a koordinaci financování protidrogové politiky

Částečně splněno: Přes pokrok v některých oblastech (např. možnost úhrady „nových" adiktologických výkonů ze zdravotního pojištění, možnost víceletých projektů, zvýšení objemu prostředků na protidrogovou politiku) je většina specializovaných programů financována systémem dotačního financování z více zdrojů, které vykazují značnou vzájemnou nejednotnost.

Integrovaná protidrogová politika - aktivity snižující nadměrné užívání alkoholu a reflektující jeho dopady jsou neoddělitelnou součástí protidrogové politiky

Splněno: Národní strategie protidrogové politiky a další relevantní strategické dokumenty zahrnují oblast alkoholu, tabáku, nelegálních drog i hraní hazardních her.

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2016b)

Úkoly rutinního charakteru, které byly součástí běžné agendy zodpovědných subjektů, byly většinou splněny. K nesplněným či částečně splněným úkolům patřily spíše úkoly, jež měly systémovější, komplexnější charakter, byly pro realizátora nové a na jejich realizaci byly zapotřebí dodatečné finanční či personální zdroje. Hodnotit plnění legislativních úkolů je problematické, protože předkladatel zákonů může jen obtížně ovlivnit rychlost či výsledek legislativního procesu (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016b).

Ukázalo se, že realizátoři aktivit nevyužívají indikátory splnění úkolů definované akčním plánem. U částí úkolů nebyla data k ukazatelům poskytnuta vůbec nebo byla poskytnuta data, která neodpovídala stanovenému ukazateli. Jako objektivní ukazatel splnění úkolu byl v Akčním plánu 2013-2015 uveden konkrétní požadovaný výstup realizace aktivity (metodika, standardy, výzkumné a jiné zprávy apod.), který měl být průběžně předkládán RVKPP. Výstupy aktivit však předložili realizátoři v průběhu l. 2013-2015 na jednání RVKPP pouze v ojedinělých případech (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016b).

Akční plán pro oblast nelegálních drog 2016-2018

Nový akční plán pro oblast nelegálních drog na období 2016-2018 byl projednán RVKPP v květnu 2016 a vládou schválen v červnu 2016.3 Navazuje na předchozí akční plán na období 2013-2015 a vzhledem k přijetí paralelních akčních plánů pro další oblasti protidrogové politiky se zaměřuje výhradně na oblast nelegálních návykových látek.

Priority stanovené tímto akčním plánem vychází z průběžného hodnocení strategických cílů, ze závěrečného hodnocení plnění priorit předchozího akčního plánu a z provedené analýzy slabých stránek a problémů v jednotlivých oblastech protidrogové politiky a jsou jimi:

 • snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi a mládeží, zejména (intenzivního) užívání konopných drog,

 • snížit míru a rizikovost užívání drog mezi mladými dospělými, zejména v prostředí noční zábavy,

 • zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů,

 • zvýšit místní, časovou a finanční dostupnost specializované adiktologické péče,

 • snížit dostupnost prekurzorů pro nelegální výrobu pervitinu, nových syntetických látek a zneužívání léčivých přípravků s obsahem OPL,

 • zavést nový systém hodnocení dostupnosti a podpory specializovaných adiktologických služeb,

 • zlepšit reálnou koordinaci protidrogové politiky a koordinaci jejího financování.

Akční plán vyčíslil finanční nároky, které jsou spojeny s jeho implementací, na 146,16 mil. Kč v r. 2016, 188,39 mil. Kč v r. 2017 a 209,56 mil. Kč v r. 2018. Dále konstatuje, že kromě finančních prostředků na realizaci akčního plánu je nezbytné také zajistit prostředky potřebné k udržení současného stavu základní sítě služeb podporované ze státního a samosprávných rozpočtů. Jde především o služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi, které nemají možnost získat finanční prostředky z jiných zdrojů - spolufinancování této sítě ze státního rozpočtu tvoří ročně cca 240 mil. Kč.4


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist