Literatura

AL-HALABIOVÁ, R. 2016. Povědomí české společnosti o halucinogenu DMT a jeho popularita na našem území. Klasifikovaná zápočtová práce pro předmět: Metodologie výzkumu v adiktologii, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

ANGUS, C., LATIMER, N., PRESTON, L., LI, J. & PURSHOUSE, R. 2014. What are the Implications for Policy Makers? A Systematic Review of the Cost-Effectiveness of Screening and Brief Interventions for Alcohol Misuse in Primary Care. Front Psychiatry, 5, 114.

ARNAUD, N., BALDUS, C., ELGAN, T. H., DE PAEPE, N., TONNESEN, H., CSEMY, L. & THOMASIUS, R. 2016. Effectiveness of a Web-Based Screening and Fully Automated Brief Motivational Intervention for Adolescent Substance Use: A Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res, 18, e103.

AVA, V. 2015. Ayahuascové rituály praktikované v Praze a význam, jaký jim přikládají jejich aktéři. Bc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, obor studia humanitní vzdělanosti - společenskovědní modul.

BABOR, F. T. & HIGGINS-BIDDLO, J. 2003. Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití v primární prevenci., Praha: WHO, Státní zdravotní ústav v Praze.

BAR-JOHNSON, M. D. & WEISS, P. 2014. A Comparison of Male Sex Workers in Prague: Internet Escorts versus Men Who Work in Specialized Bars and Clubs. The Journal of Sex Research, 0, 1-9.

BARTOŠOVÁ, I. 2015. Specializovaná zařízení pro mladistvé ohrožené závislostmi a závislé. Bc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra sociální práce.

BĚLÁČKOVÁ, V. 2014. Národní výzkum užívání návykových látek 2012 - zpracování modulu konopných trhů. Nepublikováno.

BĚLÁČKOVÁ, V., JANÍKOVÁ, B., TOMKOVÁ, A., VACEK, J., ZÁBRANSKÝ, T., MRAVČÍK, V. & CSÉMY, L. 2016. The Use of NSDs among Problem Drug Users - Prevalence, Patterns of Use, and Related Risks as a Challenge for Harm Reduction Programmes in the Czech Republic. Adiktologie, 16, 106-119.

BĚLÁČKOVÁ, V., NECHANSKÁ, B., CHOMYNOVÁ, P. & HORÁKOVÁ, M. 2012. Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008, Praha: Úřad vlády České republiky.

BĚLÁČKOVÁ, V. & ZÁBRANSKÝ, T. 2014. Transformation of the Marijuana Market in the Czech Republic - from Free-of-charge Outdoor Cannabis to a Competitive Market with Indoor Products. Adiktologie, 14 (4), 382-391.

BERANOVÁ, K. 2015. Užívání nových syntetických drog (NSD) mezi problémovými uživateli - distribuce NSD na otevřené drogové scéně ČR a jejich identifikace. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

BJALONČÍKOVÁ, J. 2015. Užívání návykových látek u studentů 4. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji. Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury.

BLATNÝ, M., JELÍNEK, M. & HRDLIČKA, M. 2016. Typologie antisociálního chování ve střední adolescenci a její vztah k užívání návykových látek. Česká a slovenská psychiatrie, 112 (3), 107-113.

BROTHERHOOD, A. & SUMNALL, H. R. 2016. Evropské standardy kvality v oblasti prevence: stručný průvodce: Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, UK.

BUCHTÍK, M., DLOUHÁ, M., LACHMANN, F. & SAMEC, T. 2016. Mladí lidé a alkohol - závěrečná zpráva z výzkumu, duben 2016, verze 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

BURKHART, G. 2011. Environmental drug prevention in the EU. Wy is it so unpopular? Adicciones, 23 (2), 87-100.

CABRNOCHOVÁ, H., ČÁPOVÁ, E., FROUZOVÁ, M., HAMANOVÁ, J., JACOBS, P., KABÍČEK, P., KRČMÁŘOVÁ, A., NEŠPOR, K., SCHNEIBERG, F., STAROSTOVÁ, O. & SOUKUP, T. 2012. Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, Praha: CEPROS.

CELNÍ PROTIDROGOVÁ JEDNOTKA 2016. Záchyty OPL a prekurzorů drog v roce 2015 Celní správou ČR. Nepublikováno.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 2015a. Pivo v české společnosti 2015. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 2015b. Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek - květen 2015. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 2015c. Postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních - září 2015. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 2016. Tolerance k vybraným skupinám obyvatel - březen 2016. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.

CONSULTING, A. 2015. Realizace reprezentativního sociologického výzkumu a analýzy veřejného mínění: Shromáždění názorů Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách na činnost Policie České republiky a názorů a podnětů na změnu a zkvalitnění její činnosti. Brno: AUGUR Consulting.

CSÉMY, L., ČUPKA, J., FROUZOVÁ, M., KRÁLÍKOVÁ, E., KABÍČEK, P., NEŠPOR, K., POPOV, P., SOVINOVÁ, H., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A., VEDRALOVÁ, J. & VĚTROVEC, M. 2013. Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé - Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese, Praha: CEPROS.

CSÉMY, L., KÁŽMÉR, L. & DVOŘÁKOVÁ, Z. 2016. Užívání návykových látek mezi dětmi školního věku: Výsledky studie HBSC 1994-2014. Příspěvek přednesený na semináři Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, Praha, 6. dubna 2016.

CSÉMY, L., KNIGHT, J., STAROSTOVÁ, O., SHERRITT, L., KABÍČEK, P. & VAN HOOK, S. 2008. Screening rizikového užívání návykových látek u dospívajících: zkušenosti s českou adaptací dotazníku CRAFFT. Vox Pediatriae, 8, 35-36.

CSÉMY, L. & WINKLER, P. 2012. Alkohol v České republice: spotřeba, zdravotní důsledky a ekonomické náklady společnosti. Psychiatrie, 16, 210-216.

ČERNÝ, J. & SZOTÁKOVÁ, M. 2015. Analýza drogové scény v Ostravě. Závěrečná zpráva. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií.

ČERVENKOVÁ, A. 2016. Prodej alkoholu nezletilým. Klasifikovaná zápočtová práce pro předmět: Metodologie výzkumu v adiktologii 2, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC 2016. On-line dotazníková studie - chemsex. Nepublikováno.

DAŇKOVÁ, Š. 2016. EHIS 2014 - Základní výsledky šetření. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky.

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O. & SUCHÁ, J. 2014. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Nepublikováno.

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., SUCHÁ, J. & VAVRYSOVÁ, L. 2016. Výzkumné projekty: osobnostní charakteristiky a rizikové chování. Příspěvek přednesený na setkání PS NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog, Praha, 1. dubna 2016.

DRBOHLAVOVÁ, B. & MRAVČÍK, V. 2016. Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb - souhrnná zpráva z dotazníkové a kvalitativní studie. Praha: Úřad vlády České republiky.

DVORSKÁ, K. 2015. Prevalence užívání návykových látek u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji. Bc. Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

EMCDDA 2007. Úkol drogy. Drogy a trestná činnost - složitý vztah., Lisbon, Portugal: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

ENGLCOVÁ, B. 2016. Gynekologická péče a reprodukční zdraví u uživatelek drog. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

EUROPEAN COMMISSION 2015a. Attitudes of Europeans Towards Tobacco and Electronic Cigarettes. Eurobarometer 82.4 - Results for Czech Republic. Brussels: European Commission.

EUROPEAN COMMISSION 2015b. Attitudes of Europeans Towards Tobacco and Electronic Cigarettes. Special Eurobarometer 429. Brussels: European Commission.

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION 2009. An overview of the problem drug use (PDU) key indicator. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction.

FILIPOVÁ, Z. 2015. Stres u uživatelů pervitinu. Mgr., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce.

FILIPOVSKÁ, M. 2015. Komplikace léčby pacientů s duální diagnózou - závislost a afektivní poruchy. Kasuistická studie. Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

FIŠAROVÁ, M. 2014. Analýza specifik zneužívání návykových látek u uživatelů vietnamského původu. Praha: Lačhe Čhave.

FRÝBERT, J. & ACKRMANNOVÁ, M. 2015. Preference jednotlivých opioidů mezi klienty spolku Ulice - Agentura sociální práce. Adiktologie, 15 (3), 242-251.

FÜLEOVÁ, A. 2016. Nefatální intoxikace drogami v České republice v roce 2015 - Analýza pro účely VZ 2015.

FÜLEOVÁ, A., ZÓNOVÁ, J. & PETRÁŠOVÁ, B. 2015. Výroční zpráva: Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v České republice v roce 2014, Praha: Hygienická stanice hl. m. Prahy, referát drogové epidemiologie.

GAC 2015. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha: GAC.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2015a. Údaje o testování a léčbě vězňů pro VHB, VHC a HIV v r. 2014. Nepublikováno.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2015b. Vyhodnocení činnosti VS ČR v protidrogové politice za rok 2014. Nepublikováno.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2016a. Statistická ročenka VS ČR za rok 2015. Praha: GŘVS.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2016b. Vyhodnocení činnosti VS ČR v protidrogové politice za rok 2015. Nepublikováno.

GLASER, T., ANDERS, M., HARSA, P. & ŠRUTOVÁ, L. 2014. Případy zneužívání směsi pro plnění zapalovačů. Česká a slovenská psychiatrie, 110 (4), 227-232.

GROULÍKOVÁ, D. 2015. Postoje osob se zrakovým postižením k alkoholu a marihuaně. Mgr., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky.

GUSTAVSSON, A., SVENSSON, M., JACOBI, F., ALLGULANDER, C., ALONSO, J., BEGHI, E., DODEL, R., EKMAN, M., FARAVELLI, C., FRATIGLIONI, L., GANNON, B., JONES, D. H., JENNUM, P., JORDANOVA, A., JONSSON, L., KARAMPAMPA, K., KNAPP, M., KOBELT, G., KURTH, T., LIEB, R., LINDE, M., LJUNGCRANTZ, C., MAERCKER, A., MELIN, B., MOSCARELLI, M., MUSAYEV, A., NORWOOD, F., PREISIG, M., PUGLIATTI, M., REHM, J., SALVADOR-CARULLA, L., SCHLEHOFER, B., SIMON, R., STEINHAUSEN, H. C., STOVNER, L. J., VALLAT, J. M., VAN DEN BERGH, P., VAN OS, J., VOS, P., XU, W., WITTCHEN, H. U., JONSSON, B. & OLESEN, J. 2011. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol, 21, 718-79.

HÁJKOVÁ, T. 2015. Informovanost studentů VŠ o drogové závislosti. Mgr. Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra psychologie a patopsychologie.

HARRIS, S. K., LOUIS-JACQUES, J. & KNIGHT, J. R. 2014. Screening and brief intervention for alcohol and other abuse. Adolesc Med State Art Rev, 25, 126-156.

HOLEČKOVÁ, M. 2015. Znalosti adiktologické problematiky u mladistvých v regionu Nové Město na Moravě. Bc., Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, katedra křesťanské výchovy.

HOROVÁ ŠÍMOVÁ, L. 2015. DROP-OUT fenomén v léčbě závislostí. Mgr., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky.

CHOMYNOVÁ, P. 2013. Národní výzkum užívání návykových látek 2012. Kouření, užívání alkoholu a dalších drog v obecné populaci. Zaostřeno na drogy, 11, 1-16.

CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L. & MRAVČÍK, V. 2016. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015. Zaostřeno, 14, 1-16.

CHRTOVÁ, I. 2015. Užívání nelegálních drog osobami pracujícími v sexbyznysu. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

JANKE, W. & ERDMANNOVÁ, G. 2003. SVF 78 - Strategie zvládání stresu, Praha: Testcentrum.

JELÍNKOVÁ, K. 2015. Postoje adolescentů k užívání drog. Bc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie.

JIČINSKÁ, L. 2015. Problémové užívání drog v části Prahy, kde nepůsobí žádný specializovaný nízkoprahový program. Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

JIŘIČKA, V., PODANÁ, Z., PETRAS, M. & HŮRKA, J. 2014. Prediction of Offending: SARPO - The Czech Tool for Assessment of Offenders' Criminogenic Risk and Needs. Journal of Criminology, 2014, 8.

JORDA, D. 2015. Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících. Mgr., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky.

JURYSTOVÁ, L., JAROŠÍK, V. & PACNEROVÁ, H. 2015. Mapování činností metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v rámci primární prevence rizikového chování. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

JUŘICOVÁ, M. 2015. Názory a zkušenosti středoškoláků s návykovými látkami. Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií.

KAIML, D. 2015. Prevence drogové problematiky u osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve vybrané věznici. Bc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky.

KAJANOVÁ, A. 2015. Use of addictive substances and gambling among Slovak immigrants in the Czech Republic. Kontakt, 17, e219-e222.

KALMAN, M., BAĎURA, P., SIGMUNDOVÁ, D., SIGMUND, E., PAVELKA, J., HOLLEIN, T., CSÉMY, L. & HAMŘÍK, Z. 2015. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2014 v rámci projektu "Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC)". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

KALMAN, M., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D., HAMŘÍK, Z., BENEŠ, L., BENEŠOVÁ, D. & CSÉMY, L. 2011. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National Study (HBSC).". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

KARLOVARSKÝ KRAJ 2016. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2015. Nepublikováno.

KOŇÁK, T. 2015. Zacházení s vězněnými uživateli drog. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie.

KONEČNÁ, J. 2014. „Miluji své dítě, ale ... ": Rodičovská role problémových uživatelů drog.

KOVAŘÍKOVÁ, V. 2016. Užívání návykových látek a hazardní hraní u dětí v diagnostických ústavech v České republice. Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016. Výskyt VHA v Jihomoravském kraji-analýza pro účely VZ 2015. Nepublikováno.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016. Výskyt VHA v Karlovarském kraji-analýza pro účely VZ 2015. Nepublikováno.

KRÁLÍKOVÁ, E., KMEŤOVÁ, A., FELBROVÁ, V., KULOVANÁ, S., RAMEŠ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, L., ZVOLSKÁ, K. & SKOUPÁ, J. 2014. Centra pro závislé na tabáku v České republice v roce 2012: přehled, ekonomika. Časopis lékařů českých, 153 (5), 246-250.

KRTIČKOVÁ, M. 2016. Střednědobá léčba závislosti na stimulanciích v lůžkových psychiatrických zařízeních v České republice (prezentace). AT konference 2016. Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady.

KŘÍŽOVÁ, L. 2015. Postoje k rodičovství dospělých uživatelů nelegálních drog. Mgr., Masarykova universita, Ústav pedagogických věd.

KULHÁNEK, A. 2015. Vzorce užívání kokainu mezi rekreačními uživateli: Terénní kvalitativní výzkum. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

LEGLEYE, S., PIONTEK, D. & KRAUS, L. 2011. Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) in a French sample of adolescents. Drug and Alcohol Dependence, 113, 229-235.

LEJČKOVÁ, P. 2006. Primární prevence užívání drog. Základní principy a efektivní programy. Zaostřeno na drogy, 4, 1 - 8.

LIČKOVÁ, P. 2015. Uplatnění drogově závislých (v doléčovací fázi) na pracovním trhu. Mgr., Masarykova univerzita, Ústav pedagogických věd.

LUTSEVA, G. 2015. Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty - kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

MAGDALÉNA 2016. Výroční zpráva 2015. Mníšek pod Brdy: Magdaléna.

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY 2005. Analýza pocitu bezpečí na území hlavního města Prahy - srovnání 1997-2004. Praha: Magistrát hlavního města Prahy.

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY 2010. Analýza pocitu bezpečí na území hlavního města Prahy - srovnání let 1997, 1999, 2004, 2007, 2009 Praha: Magistrát hlavního města Prahy.

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY & IPSOS 2015. Analýza pocitu bezpečí 2015. Praha: Magistrát hlavního města Prahy.

MAIEROVÁ, E., CHARVÁT, M., MIOVSKÝ, M. & ŠŤASTNÁ, L. 2015. Evaluace procesu české adaptace programu cílené krátké intervence Preventure a jeho pilotní implementace pro žáky základních škol. Adiktologie, 15 (1), 12-32.

MAN, L. 2015. Vliv pravidelného běhu na životní spokojenost klientů terapeutických komunit pro léčbu závislosti v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské. Rigorózní práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

MANDÍK, J. 2015. Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta.

MASARYKOVÁ, A. 2014. Okamžité posouzení cravingu v přirozeném prostředí prostřednictvím smartphonů: studie proveditelnosti. Mgr., Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

MCGINNES, R. A., HUTTON, J. E., WEILAND, T. J., FATOVICH, D. M. & EGERTON-WARBURTON, D. 2016. Review article: Effectiveness of ultra-brief interventions in the emergency department to reduce alcohol consumption: A systematic review. Emerg Med Australas, 2016 Jul 26. doi: 10.1111/1742-6723.12624.

MCQUEEN, J., HOWE, T. E., ALLAN, L., MAINS, D. & HARDY, V. 2011. Brief interventions for heavy alcohol users admitted to general hospital wards. Cochrane Database Syst Rev, Cd005191.

MDEGE, N. D., FAYTER, D., WATSON, J. M., STIRK, L., SOWDEN, A. & GODFREY, C. 2013. Interventions for reducing alcohol consumption among general hospital inpatient heavy alcohol users: a systematic review. Drug Alcohol Depend, 131, 1-22.

MERUŇKOVÁ, T. 2015. Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

MERZ, V., BAPTISTA, J. & HALLER, D. M. 2015. Brief interventions to prevent recurrence and alcohol-related problems in young adults admitted to the emergency ward following an alcohol-related event: a systematic review. J Epidemiol Community Health, 69, 912-7.

MIHOLOVÁ, J. 2014. Riziková mládež a užívání drog a alkoholu v jejím blízkém okolí. Bc., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, katedra sociální politiky a sociální práce.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR 2015. Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2016a. Přehled o pravomocně odsouzených osobách v r. 2015 podle typů drog a paragrafů trestního zákoníku. Nepublikováno.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2016b. Přehled o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných osobách v r. 2015 podle typů drog a paragrafů trestního zákoníku. Nepublikováno.

MINISTERSTVO VNITRA ČR 2016. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v r. 2015. Nepublikováno.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR 2008. Věstník MZ ČR částka 3/2008 - Standard substituční léčby. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR 2015. Přehled dovozu a distribuce metadonu a přípravků obsahujících buprenorfin v r. 2014. Nepublikováno.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR 2016. Přehled dovozu a distribuce metadonu a přípravků obsahujících buprenorfin v r. 2015. Nepublikováno.

MIOVSKÝ, M., ČABLOVÁ, L. & JURYSTOVÁ, L. 2015. Časná diagnostika a krátká intervence v adiktologii. In: KALINA, K. (ed.) Klinická adiktologie. Praha: Grada.

MIOVSKÝ, M., ET AL 2015. Prevence rizikového chování ve školství, Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova.

MÖLLEROVÁ, D. 2015. Nové syntetické drogy - výskyt ve školní populaci. Bc., Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

MRAVČÍK, V., BĚLÁČKOVÁ, V., DRÁPALOVÁ, E. & ZÁBRANSKÝ, T. (eds.) 2015a. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatrení: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.

MRAVČÍK, V., BUREŠOVÁ, Z., POPOV, P. & MIOVSKÝ, M. 2013a. Záchytné stanice v ČR v kontextu obdobných služeb o akutně intoxikované v Evropě. Časopis lékařů českých, 152(3), 129-134.

MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A. & KOCAREVOVÁ, V. 2014a. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. Praha: Úřad vlády České republiky.

MRAVČÍK, V., FLORIÁN, Z., NEČAS, V. & ŠTOLFA, J. 2016a. Infekční a další somatická komorbidita problémových uživatelů drog - výsledky průřezové studie s lékařským vyšetřením. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 1 (65), 56-62.

MRAVČÍK, V., GROHMANNOVÁ, K., ŠTEFUNKOVÁ, M., BĚLÁČKOVÁ, V. & ZÁBRANSKÝ, T. 2016b. Narcotic and Psychotropic Substances Are ... - a Proposal for a Legal Definition of Illicit Drugs in the Czech Republic. Adiktologie, 16, 156-164. Notes: V češtině přetištěno jako Omamné a psychotropní látky jsou když... - návrh legislativní definice omamných a psychotropních látek v ČR, Trestněprávní revue 5/2016, s. 111-116.

MRAVČÍK, V., HORÁKOVÁ, M., PEŠEK, R. & KOŇÁK, T. 2011a. Drogy a vězni v ČR: Výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Zaostřeno na drogy, 9 (5), 1-15.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., GROLMUSOVÁ, L., TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., VLACH, T., FIDESOVÁ, H., JURYSTOVÁ, L. & VOPRAVIL, J. 2015b. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014, Praha: Úřad vlády České republiky.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. & JURYSTOVÁ, L. 2013b. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012, Praha: Úřad vlády ČR.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. & JURYSTOVÁ, L. 2014b. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013, Praha: Úřad vlády České republiky. .

MRAVČÍK, V. & KIŠŠOVÁ, L. 2015. Ekonomické a další rámce protidrogové politiky a adiktologických služeb. XXI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 54. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 7. - 11. června 2015. Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady: Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B. & VLACH, T. 2015c. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. Praha: Úřad vlády České republiky.

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B. & VLACH, T. 2016c. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. Praha: Úřad vlády České republiky.

MRAVČÍK, V., ŠKAŘUPOVÁ, K., ORLÍKOVÁ, B., ZÁBRANSKÝ, T., KARACHALIOU, K. & SCHULTE, B. 2011b. Use of gelatine capsules for application of methamphetamine: A new harm reduction approach. International Journal of Drug Policy, 22(2), 172-73.

MŠMT 2016. Údaje o specializovaných odděleních pro děti ohrožené drogovou závislostí v pobytových zařízeních speciálního školství. Nepublikováno.

NAMYSLOVOVÁ, M. 2015. Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2013. Multiplikátor 2013: průzkum mezi klienty nízkoprahových programů. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2016. Multiplikátor 2016: průzkum mezi klienty nízkoprahových programů.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & FACTUM INVENIO 2011. Prevalence užívání drog v populaci ČR. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & INRES-SONES 2009. Výzkum názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & INRES-SONES 2010. Výzkum názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & INRES-SONES 2013. Výzkum názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života v r. 2012. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2013. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2012. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2014. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2013.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2015. Výsledky monitoringu nabídky nových drog v e-shopech v r. 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2016a. Multiplikátor 2016: průzkum mezi klienty nízkoprahových programů. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2016b. Prevalenční odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat nízkoprahových zařízení v r. 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2016c. Prevalenční odhady problémových uživatelů opioidů multiplikační metodou z dat substituční léčby v r. 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2016d. Systém včasného varování před novými drogami - zpráva za rok 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2016e. Výsledky monitorování testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních v r. 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2016f. Zpracování závěrečných zpráv k dotačnímu řízení RVKPP za rok 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 2016. Problematika hazardu a drog v sociálně vyloučených lokalitách v roce 2016. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2015. Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2014. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2016. Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2016. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2014. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2013. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2015a. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2014. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2015b. Výskyt zadluženosti mezi klienty adiktologických programů. Praha: Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2016a. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2016b. Validizační studie ESPAD 2016: předběžné výsledky. Nepublikováno.

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA & NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2016. Retrospektivní odhad rozsahu finančně motivované sekundární drogové kriminality v r. 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV POLICIE ČR 2016a. Údaje pro standardní tabulky EMCDDA za r. 2015. Nepublikováno.

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV POLICIE ČR 2016b. Výroční zpráva 2015. Praha: Národní protidrogová centrála.

NEKOLA, M. & MORÁVEK, J. 2015. Regulating New Psychoactive Substances in the Czech Republic: Policy Analysis under Urgency. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 17, 229-246.

NEŠPOR, K. & CSÉMY, L. 2005. Krátká intervence u patologického hráčství. Prakt. Lék., 85, 352 - 353.

NEŠPOR, K. & CSÉMY, L. 2007. Krátká intervence pro problémy působené alkoholem může probíhat v různých prostředích. České pracovní lékařství, 1, 22-24.

NEZDAROVÁ, E. 2011. Zkušenosti klientů terénního programu s želatinovými kapslemi. Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

NEZDAROVÁ, E. & GABRHELÍK, R. 2016. Zájem aktivních uživatelů metamfetaminu o farmakoterapii závislosti na metamfetaminu. Česká a slovenská psychiatrie, 112, 76-81.

NOVOSEL, I., KOVAČIĆ, Z., GUSIĆ, S., BATELJA, L., NESTIĆ, M., SEIWERTH, S. & SKAVIĆ, J. 2011. Immunohistochemical detection of early myocardial damage in two sudden deaths due to intentional butane inhalation. Twocase reports with review of literature. J Forensic Leg Med., 18 (3), 125-131.

O'DONNELL, A., ANDERSON, P., NEWBURY-BIRCH, D., SCHULTE, B., SCHMIDT, C., REIMER, J. & KANER, E. 2014. The impact of brief alcohol interventions in primary healthcare: a systematic review of reviews. Alcohol Alcohol, 49, 66-78.

ORESKÝ, J. 2015. Prvky kontroly a rituály uživatelů konopí. Bc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd.

P3 - PEOPLE PLANET PROFIT 2015. Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR. Praha: P3 - People Planet Profit,.

PACNEROVÁ, H., JANSKÝ, P., LÁNYOVÁ, B., BÁRTÍK, P., HOLOMEK, J., MATOUŠŮ, P., VERNEROVÁ, O., PICEK, M. & MYŠKOVÁ, L. 2015. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10,.

PAVLAS MARTANOVÁ, V. 2012. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

PAVLOVSKÁ, A., MIOVSKÝ, M., BABOR, T. F. & GABRHELÍK, R. 2016. Overview of the European university-based study programmes in the addictions field. Drugs: Education, Prevention and Policy, 1-7.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BRNO 2015. Výskyt rizikového chování ve školách Jihomoravského kraje ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015. Nepublikováno.

PESCHIKOVÁ, L. 2015. Hodnotové orientace uživatelů návykových látek. Bc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky.

PFEIFFER, H., AL KHADDAM, M., BRINKMANN, B., KÖHLER, H. & BEIKE, J. 2006 May. Sudden death after isobutane sniffing: a report of two forensic cases. Int J Legal Med, 120 (3), 168-173.

PILOWSKY, D. J. & WU, L. T. 2013. Screening instruments for substance use and brief interventions targeting adolescents in primary care: a literature review. Addict Behav, 38, 2146-2153.

PLACHÁ, M. 2015. Užívání nelegálních drog studenty Jihočeské univerzity. Mgr., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví.

PLATT, L., MELENDEZ-TORRES, G. J., O'DONNELL, A., BRADLEY, J., NEWBURY-BIRCH, D., KANER, E. & ASHTON, C. 2016. How effective are brief interventions in reducing alcohol consumption: do the setting, practitioner group and content matter? Findings from a systematic review and metaregression analysis. BMJ Open, 6, e011473.

PLZEŇSKÝ KRAJ 2016. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2015. Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje.

POKORNÁ, H. 2015. Cesta do drogové závislosti a ven. Bc., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví.

POLICEJNÍ PREZIDIUM POLICIE ČR 2016. Statistické přehledy kriminality v r. 2015 (ESSK). Praha: Policejní prezidium Policie ČR.

POPELKOVÁ, K. 2015. Interpersonální závislost a potřeba sounáležitosti ve vztahu k užívání konopných drog v mladé dospělosti. Bc., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 2016. Informace o činnosti Probační a mediační služby v souvislosti s drogovou problematikou za r. 2015. Nepublikováno.

PŘÁDOVÁ, K. 2015. Analýza potřeb rekreačních uživatelů drog na Mělnicku. Mgr., Univerzita Karlova v Praze1, lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

RAUSOVÁ, J. 2014. Mluva drogově závislých. Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.

RICE, V. H., HARTMANN-BOYCE, J. & STEAD, L. F. 2013. Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev, Cd001188.

RICHTER, J. 2016. Analýza podmínek vybraných dotačních řízení pro zajištění služeb v oblasti protidrogové politiky. Praha: Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním (A.N.O.).

ROŽÁNKOVÁ, V. 2015. Srovnání rizikového chování adolescentů ve věku 16-17 let na vybraných středních školách ve dvou regionech. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky.

RUBEŠOVÁ, S. 2015. Zkušenosti s nelegálními návykovými látkami u žáků vybraných základních škol. Bc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky.

ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR 2016. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2015. Praha: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

SEKANINA, P. 2015. Problematika znalostí o cannabis sativa u žáků ZŠ. Bc., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická faktula, Katedra antropologie a zdravovědy.

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2016a. Seznam certifikovaných programů k 30. červnu 2016.

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2016b. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013-2015.

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2016c. Souhrnná zpráva o relizaci protidrogové politiky v krajích ČR za r. 2015. Praha: Úřad vlády ČR.

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2016d. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2015. Praha: Úřad vlády.

SCHRÖMEROVÁ, M. 2015. Srovnání postojů a zkušeností s návykovými látkami studentů gymnázií a studentů středních odborných učilišť. Bc., Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.

SOVINOVÁ, H. & CSÉMY, L. 2015. Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2014. Praha: Státní zdravotní ústav.

SOVINOVÁ, H., CSÉMY, L. & KERNOVÁ, V. 2014. Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Praha: Státní zdravotní ústav.

SPOLEČNOST PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU. 2016. Centra pro závislé na tabáku [Online]. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Available: http://www.slzt.cz/centra-lecby [Accessed 1 August 2016].

SPOLEČNOST PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP 2013. Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice. Verze 4.7 z 5.listopadu 2013. In: VAVRINČÍKOVÁ, L., LIBRA, J., MIOVSKÝ, M., MRAVČÍK, V. & JEP, V. S. P. N. N. Č. (eds.). Praha: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Česká asociace adiktologů.

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2016. Vývoj prodeje léčiv obsahujících pseudoefedrin v ČR 2007-2015. Nepublikováno.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA 2016a. Virové hepatitidy 1996-2015 (EPIDAT) - analýza pro účely VZ 2015. Nepublikováno.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA 2016b. Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2015 - analýza pro účely VZ 2015 zpracovaná NRL pro AIDS. Nepublikováno.

STEAD, L. F., BUITRAGO, D., PRECIADO, N., SANCHEZ, G., HARTMANN-BOYCE, J. & LANCASTER, T. 2013. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev, Cd000165.

STIFTEROVÁ, B. 2014. Fenomén psychonautismu v adiktologii: motivace, vzorce a důsledky užívání psychoaktivních látek z pohledu psychonautů. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

STŘEDOČESKÝ KRAJ 2015. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2015. Nepublikováno.

SUDÍKOVÁ, A. 2014. Ženská a mateřská specifika v kontextu metadonové substituční léčby v Centru substituční léčby Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

SVAČINOVÁ, I. 2015. Drogová závislost těhotných žen a porodní parametry novorozenců. Bc., Masarykova univerzita,Lékařská fakulta, katedra porodní asistence.

SVOBODOVÁ, E. 2015. Motivace uživatelů psychedelických látek. Bc., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra psychologie.

ŠEBKOVÁ, M. 2015. Výsledky hodnotících dotazníků prevence rizikového chování na školách ve Středočeském kraji ve školním roce 2014/2015.

ŠEDIVÝ, J., HANKOVÁ, O. & MINAŘÍK, G. 2016. S klientem na chatu: On-line léčebná intervence. XXII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 55. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 1. - 5. května 2016. Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP.

ŠKÁVOVÁ, Z. 2015. Prevence užívání konopných drog u žáků na základní škole. Bc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.

ŠTAFFA, J. 2014. Zkušenosti žáků základní školy praktické s návykovými látkami. Bc., Masarykova univerzita v Brně.

ŠTEFUNKOVÁ, M. 2011. Drogy a kriminalita - jaký je mezi nimi vztah? Adiktologie, 11, 156-164.

ŠTERCL, J. 2016. Výsledky ankety k chování žáků základních škol v r. 2007 a 2016. Praha: Asociace pedagogů základního školství ČR.

ŠTOLFA, J. & KOŽOUŠKOVÁ, K. 2015. Všeobecný praktický lékař a návykové látky. Practicus, 14, 18-21.

ŠUBRTOVÁ, E. 2015. Matka uživatelka návykových látek z pohledu Orgánu sociálně právní ochrany dětí. Mgr., Univerzita Karlova v Praze1, lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

THANKI, D. & VICENTE, J. 2013. PDU (Problem drug use) revision summary. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

THE ESPAD GROUP 2016. ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Lisbon: European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction.

TOMČÁKOVÁ, M. 2015. Zkušenosti studentů střední odborné školy s užíváním návykových látek. Bc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra sociální patologie a sociologie.

TRUNEČKOVÁ, O. 2015. Těhotné a matky - uživatelky drog v kontextu drogových služeb. Mgr., Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce.

URBÁNEK, P., HUSA, P., ŠPERL, J., FRAŇKOVÁ, S., PLÍŠEK, S., ROŽNOVSKÝ, L. & KÜMPEL, P. 2015. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Praha: Česká hepatologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP.

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2015. Zpráva o stavu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji. Podklad pro jednání vlády ČR v Ústeckém kraji v říjnu 2015. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2014. Informace z ročního výkazu oboru gastroenterologie a infekční lékařství.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016a. Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS 2014) - Základní informace. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016b. Údaje z informačního systému Zemřelí ČSÚ - extrakce případů drogových úmrtí. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016c. Údaje z Národního registru hospitalizovaných. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016d. Údaje z Národního registru léčby uživatelů drog. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016e. Údaje z Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství - extrakce případů drogových úmrtí. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016f. Údaje z Národního registru pohlavních nemocí. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016g. Údaje z Registru tuberkulózy. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016h. Údaje ze statistického zjišťování MZ - výkazy ambulantních zařízení oboru psychiatrie, detoxifikace a záchytných stanic. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2016i. Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007-2014. Nepublikováno.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD & STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 2014. Evropské výběrové šetření o zdraví EHIS 2014 (European Health Interview Survey): Základní informace o šetření. Praha: ÚZIS ČR, ČSÚ a SZÚ.

VÁCLAVEK, M. 2015. Komparace využití volného času a užívání návykových látek na SOU a SŠ. Mgr., Masarykova univerzita v Brně.

VAZSONYI, A. T. & KSINAN JISKROVÁ, G. 2016. Frequencies of problem behaviors among Roma and non-Roma youth. Unpublished report.: University of Kentucky.

VAZSONYI, A. T., KSINAN JISKROVÁ, G., KSINAN, A. J. & BLATNÝ, M. 2016. An empirical test of self-control theory in Roma adolescents. Journal of Criminal Justice, 44, 66-76.

VĚCHET, D. 2015. Konopné trhy v České republice - vyhodnocení dopadů změny v drogové legislativě z roku 2010. Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (BADI).

VELAGYIOVÁ, L. 2015. Hodnocení sociálních služeb z pohledu uživatelů drog. Mgr., Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce.

VELECHOVSKÁ, A. 2015. Užívání návykových látek u studentů prvních ročníků SŠ ve městě Žďár nad Sázavou. Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská faktulta, obor adiktologie (BADI).

VONDRÁČKOVÁ, P., VACEK, J. & MASARYKOVÁ, A. 2014a. Evaluace online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu. Česká a slovenská psychiatrie, 110 (1), 7-17.

VONDRÁČKOVÁ, P., VACEK, J. & SVOBODOVÁ, K. 2014b. Charakteristika uživatelů online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu: projevy, motivace, negativní důsledky a přínosy jeho omezení. Adiktologie, 14 (1), 66-78.

VOPÁLKOVÁ, I. 2015. Vývoj postavení studentů ve třídě na střední škole a užívání vybraných návykových látek v průběhu jejich studia: prospektivní sociometrická studie. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (MADI).

WHO, UNODC & UNAIDS 2013. The WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care for IDUs - 2012 revision. Geneva, Switzerland: WHO.

WINKLER, P., BEJDOVÁ, M., CSÉMY, L. & WEISSOVÁ, A. 2014. Problémové hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice, Praha: Psychiatrické centrum Praha.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, R. O. F. E. 2016. Growing up unequal: Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International Report From The 2013/2014 Survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

ZÁBRANSKÝ, T., BĚLÁČKOVÁ, V., ŠTEFUNKOVÁ, M., VOPRAVIL, J. & LANGROVÁ, M. 2011. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007, Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze.

ZAVŘELOVÁ, P. 2015. Hodnoty v životě drogově závislých. Bc., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.

ZEMAN, P. 2015. "Výroba" konopí z konopí? Trestněprávní revue, 9, 211-215.

ZEMAN, P. & GAJDOŠÍKOVÁ, H. 2010. Nový trestní zákoník. Zaostřeno na drogy, 8 (1), 1-12.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist