Záchyty drog

Záchytem drog se rozumí zajištění jedné nebo více látek v určitém čase a na jednom místě v rámci řešení případu neoprávněného nakládání s OPL orgány vymáhajícími právo. Hlavní zdroj informací představují data NPC a CPJ (Celní protidrogová jednotka, 2016, Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 2016a). Počet záchytů a množství drog zajištěných v rámci trestního řízení za období 2007-2014 uvádí tabulka 10 -102. Od r. 2014 jsou dostupné také údaje o počtech záchytů a množství drog zajištěných v rámci přestupkového řízení - tabulka 10 -103.

Nejčastěji zachycenou drogou byly stejně jako v předchozích letech konopné látky. Za r. 2015 evidují NPC a CPJ ČR 1025 případů zajištění marihuany v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti, a to v celkovém množství 645,2 kg (v r. 2014 celkem 975 případů v množství 558,1 kg). Hmotnost největšího záchytu byla 55 kg. Skladba záchytů, pokud jde o zachycené množství, je v podstatě stejná jako v předchozím roce. Největší podíl však tvořily záchyty o hmotnosti 10-50 g (34 % záchytů). Celkově představovaly záchyty do 0,5 kg 84 % záchytů marihuany. Od r. 2009 roste počet záchytů. V l. 2009-2013 rostlo zadržené množství marihuany. V r. 2014 byl zaznamenán meziroční pokles o 177,2 kg, který byl však vzápětí následován nárůstem, nicméně množství zachycené v r. 2015 nepřekročilo stav v r. 2013. V přestupkovém řízení byla marihuana zajištěna ve 2647 případech v celkovém množství 9,9 kg (v r. 2014 celkem 1858 případů v množství 11,4 kg). Ve více než polovině případů (68 %) šlo o množství do 2 g.

Rostliny konopí byly v r. 2015 zajištěny v 249 případech trestných činů. Celkem šlo o 30,3 tis. rostlin (v r. 2014 celkem 346 případů a 77,2 tis. rostlin). Největším záchytem bylo zajištění 3,4 tis. rostlin konopí. Více než polovinu případů (66 %) tvořily záchyty s počtem rostlin do 50 ks. V porovnání s předchozím rokem vykázaly represivní orgány jak nižší počet záchytů rostlin konopí, tak nižší počet zabavených rostlin, a to o 46,9 tis. rostlin. Pokud jde o počet zajištěných rostlin, uvedený meziroční pokles je více než dvojnásobný a představuje nejvýraznější meziroční změnu minimálně za posledních 10 let. V přestupkovém řízení byly rostliny konopí zajištěny ve 112 případech, a to v celkovém množství 449 rostlin (v r. 2014 celkem 138 případů a 503 rostlin). Více než polovinu případů (66 %) tvořily případy, kdy byly zajištěny rostliny konopí v počtu 1-3 rostliny.

Počet případů zajištění hašiše v trestním řízení se v r. 2015 zvýšil, zachycené množství však odpovídá přibližně polovině toho, co bylo zachyceno v předchozím roce. Šlo o 76 případů o celkové hmotnosti 7,5 kg (49 záchytů o hmotnosti 14,8 kg v r. 2014). Hmotnost největšího záchytu hašiše byla 6,8 g. Největší podíl tvořily záchyty o hmotnosti 2-10 g (47 %). V přestupkovém řízení byl hašiš zajištěn ve 29 případech v celkovém množství 51 g, v 62 % případů šlo o záchyty o hmotnosti do 1 g.

Druhou nejčastěji zadrženou drogou byl pervitin. Za r. 2015 je v kontextu trestního řízení evidováno 538 záchytů v množství 106,9 kg v krystalické formě, což představuje více než dvojnásobné množství ve srovnání s předchozím rokem (v r. 2014 celkem 596 záchytů v množství 10 l v tekuté a 49,8 kg v krystalické formě). Hmotnost největšího záchytu byla 57,0 kg. Největší podíl (38 %) tvořily záchyty o hmotnosti 2-10 g. V přestupkovém řízení byl pervitin zajištěn v 519 případech v celkovém množství 448 g, v 58 % šlo o záchyty o hmotnosti do 0,5 g.

Hlavním prekurzorem pro výrobu pervitinu jsou léky s obsahem pseudoefedrinu pašované zejména z Polska. Mezi nejčastěji zachycené patřil stejně jako v předchozím roce Cirrus®. CPJ a Policie ČR zajistily v r. 2015 celkem 657,1 tis. tablet různých léků s obsahem pseudoefedrinu, což je o 34,7 tis. tablet méně než v předchozím roce (691,9 tis. tablet v r. 2014). Pokud jde o původní prekurzor pro výrobu pervitinu v ČR, tj. efedrin, v r. 2015 zachytily represivní orgány 1,2 g efedrinu a 2,3 tis. tablet obsahujících efedrin. Záchyty jiných prekurzorů, jako byl např. chlorpseudoefedrin zachycený v r. 2014 (600 g), nebyly represivními orgány v r. 2015 hlášeny. Záchyty jednotlivých léků s obsahem pseudoefedrinu za období posledních 6 let shrnuje tabulka 10 -101.

tabulka 10-101: Počet tablet jednotlivých léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu zachycených v l. 2010-2015

Název léku

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Acatar®

26 924

240

168

72

1 880

1 245

Apselan®

-

-

160

1 647

4 222

8 644

Cirrus®

68

17 551

24 788

158 842

618 767

616 983

Clarinase Repetabs®

-

-

-

-

70

0

Claritine Active®

-

10 926

20 981

36 221

24 795

7 161

Disophrol® repetabs

104

16

282

0

0

0

Gripex, Gripex Max®

-

-

-

170

0

0

Ibuprom®

551

1 474

0

1 499

180

3 466

Modafen®

3 356

2 762

2 208

1 095

420

825

Neoafrin®

-

2 120

2 492

0

0

0

Nurofen Stop Grip®

0

14 892

228

2 760

8 200

6 896

Panadol Plus Grip®

0

0

0

0

0

1 032

Paralen Plus®

144

0

0

0

0

0

Pseudoefedrin

-

40

0

0

0

0

Reactine® duo

11 284

10 940

0

0

0

0

Rhinafen®

-

960

0

0

0

0

Rhinopront®

-

660

588

24

0

0

Sudafed®

278 133

403 105

169 348

21 052

27 181

7 565

Neurčené léky

-

-

-

-

6 152

3 308

Celkem

320 564

465 646

221 243

223 382

691 867

657 125

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016b)

Přestože byl za r. 2015 hlášen nižší počet záchytů kokainu než v předchozím roce, jeho zadržené množství bylo mnohonásobně vyšší. Za r. 2015 bylo v kontextu trestního řízení vykázáno 97 případů v celkovém množství 120,4 kg (123 případů o celkové hmotnosti 5,4 kg v r. 2014). Hmotnost největšího záchytu kokainu byla 108,0 kg. Největší podíl (66 %) tvořily záchyty o hmotnosti do 5 g. V přestupkovém řízení byl kokain zajištěn v 16 případech v celkovém množství 10,4 g, ve všech případech šlo o záchyty o hmotnosti do 1,3 g.

U heroinu byl v porovnání s r. 2014 zaznamenán nižší počet záchytů a současně mnohonásobně nižší množství zajištěné látky. V kontextu trestního řízení bylo za r. 2015 evidováno 37 záchytů o celkové hmotnosti 1,6 kg (41 případů o celkové hmotnosti 156,8 kg v r. 2014). Hmotnost největšího záchytu heroinu byla 900 g. Největší podíl (41 %) tvořily záchyty o hmotnosti do 2 g. V přestupkovém řízení byl heroin zajištěn ve 42 případech v celkovém množství 22,6 g, ve více než polovině případů (57 %) šlo o záchyty o hmotnosti do 0,5 g.

Počet záchytů extáze byl v r. 2015 téměř stejný jako v předchozím roce, bylo však zajištěno dvojnásobné množství tablet. Zatímco v r. 2014 zajistily represivní orgány 1521 tablet extáze, v r. 2014 to bylo 3019 tablet. Největším záchytem bylo 540 tablet. Největší podíl (34 %) tvořily záchyty v počtu 5-10 tablet. Kromě tablet bylo v r. 2015 zajištěno také 391,7 g MDMA. V přestupkovém řízení byly tablety extáze v r. 2015 zajištěny ve 28 případech v celkovém počtu 91 tablet. Vedle toho bylo zajištěno 0,5 g MDMA.

Počet záchytů i množství zachyceného LSD jsou nízké. Za r. 2015 je v kontextu trestního řízení evidováno 25 záchytů v celkovém počtu 980 dávek, zatímco v r. 2014 šlo o 24 záchytů v celkovém počtu 357 dávek. Největším záchytem bylo 550 dávek LSD. Více než polovina (52 %) případů byly záchyty do 10 dávek. Pokud jde o LSD, tato látka byla v přestupkovém řízení zajištěna ve 3 případech, a to v celkovém množství 16 dávek.

tabulka 10-102: Počet záchytů a množství jednotlivých drog zajištěných v rámci trestního řízení v l. 2007-2015

Rok

Ukazatel

Marihuana

(g)

Pervitin

(g)

Heroin

(g)

Rostliny

konopí (ks)

Hašiš

(g)

Extáze

(tablety)

Kokain

(g)

LSD

(dávky)

2007

Počet

563

374

96

46

25

30

38

5

Množství

122 124

5 978

20 332

6 992

387

62 226

37 587

117

2008

Počet

602

405

105

69

30

18

24

5

Množství

392 527

3 799

46 302

25 223

696

16 610

7 631

246

2009

Počet

384

326

73

117

41

13

26

5

Množství

171 799

3 599

31 257

33 427

12 499

198

12 904

142

2010

Počet

455

283

61

189

27

16

42

8

Množství

277 988

21 301

30 453

64 904

9 354

865

14 162

1 218

2011

Počet

508

304

34

240

24

15

44

7

Množství

440 780

20 054

4 730

62 817

2 375

13 000

16 071

1 313

2012

Počet

558

355

41

259

24

12

44

3

Množství

563 335

31 901

7 576

90 091

20 532

1 782

8 050

44

2013

Počet

875

464

38

361

28

114

106

11

Množství

735 362

69 137

5 046

73 639

1 321

5 061

35 788

471

2014

Počet

975

596

41

346

49

74

123

24

Množství

558 116

49 811

156 782

77 182

14 820

1 521

5 394

357

2015

Počet

1 025

538

34

249

76

75

97

25

Množství

645 193

106 915

1 562

30 321

7 507

3 019

120 375

980

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a)

tabulka 10-103: Počet záchytů a množství jednotlivých drog zajištěných v rámci přestupkového řízení v l. 2014 a 2015

Rok

Ukazatel

Marihuana

(g)

Pervitin

(g)

Heroin

(g)

Rostliny

konopí (ks)

Hašiš

(g)

Extáze

(tablety)

Kokain

(g)

LSD

(dávky)

2014

Počet

1 858

577

24

138

24

16

21

11

Množství

11 448

427

28

503

32

112

12

81

2015

Počet

2 647

519

42

112

29

28

16

3

Množství

9 863

448

23

449

51

91

10

16

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a)

Kraje ve svých zprávách vykazují rovněž počet přestupků na úseku drogové kriminality a množství zachycených drog (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c). Kraje vykázaly v souhrnu za celou ČR u některých drog několikanásobně vyšší množství drog zachycených u přestupků, než vykázala policie - např. 23,6 kg konopných drog, 2 kg pervitinu, 169 tablet extáze nebo 152 g kokainu; u heroinu bylo zachycené množství hlášené kraji nižší (6 g). Příčina rozdílu mezi hlášením z krajských zpráv o realizaci protidrogové politiky a evidencí NPC není zřejmá, pravděpodobně hraje roli odlišná metodologie sběru dat o případech z různých fází řízení o přestupcích.

VS ČR vykázala v r. 2015 celkem 50 záchytů návykových látek (celkem 79,1 g) a 13 záchytů léků s obsahem psychoaktivních látek (99,3 g a 641 tablet) ve věznicích. Nejčastěji zachycenými drogami byly konopné látky (25 případů v celkovém množství 52,3 g) a pervitin (24 případů v celkovém množství 26,5 g). V případě léků šlo nejčastěji o klonazepam (Rivotril®) a tramadol. Drogy včetně léků byly ve 33 případech zajištěny při kontrole korespondence, ve 13 případech při kontrole vězněných osob a v 17 případech na různých místech ve věznici. Nálezy alkoholu, ať doneseného do věznice, nebo vyrobeného přímo ve věznici, vězeňská služba standardně nevykazuje. Stejně tak běžně nevykazuje ani nálezy injekčních stříkaček. Při kontrolách jsou používáni psi speciálně vycvičení na vyhledávání drog (SPD psi). Celkem 451 412 prohlídek (455 861 v r. 2014) provedli v r. 2015 SPD psi se svými lidskými pomocníky a ti podezřelou látku zajistili v 18 případech.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist