Nové psychoaktivní látky na českém trhu

Jako nové psychoaktivní látky (NPS) bývají označovány látky různých chemických skupin, které nejsou zahrnuty mezi omamné a psychotropní látky aktuálně kontrolované mezinárodními úmluvami OSN a jejich užívání může být spojeno s řadou zdravotních a sociálních rizik. Jde o nejrůznější látky pokrývající široké spektrum účinků od stimulačních přes euforizující a halucinogenní po tlumivé. NPS bývají nabízeny jako legální alternativa již kontrolovaných drog (legal highs), chemické látky pro výzkumné účely (research chemicals), potravinové doplňky určené pro maximalizaci výkonu, napodobeniny nelegálních drog, případně se objevují jako příměsi již známých nelegálních drog. Poměrně specifickou skupinu představují farmaceutické přípravky, které se prostřednictvím pacientů či jejich příbuzných dostávají na černý trh nebo jsou nelegálně importovány.

NPS se většinou dovážejí zejména z Číny a Indie a v Evropě bývají dále zpracovávány, baleny a distribuovány. V posledních přibližně 2 letech jsou však evidovány i případy výroby NPS v evropských zemích. V ČR takový případ zatím nebyl zaznamenán. Snahou výrobců NPS je vyhnout se kontrolním opatřením, což vede k častým změnám nabídky těchto látek. Na nelegálním trhu jsou tak poměrně snadno dostupné látky s neznámým složením a účinkem.

V Systému včasného varování před novými drogami koordinovaném NMS1 bylo za r. 2015 v ČR hlášeno celkem 35 NPS, z toho 11 vůbec poprvé a v případě 1 látky šlo o první výskyt v zemích EU. Nejčastěji to byly katinony2 (10 látek), syntetické kanabinoidy (8 látek) a fenetylaminy (7 látek). Látkami s největším zachyceným množstvím byly katinon s označením 3-MMC (20,0 kg) a kanabinoid AMB-CHMICA (11,5 kg) (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016d).

NPS jsou dostupné především prostřednictvím internetu. V dubnu 2015 provedlo NMS pátou vlnu pravidelného průzkumu zaměřeného na nabídku NPS na internetu. Předmětem průzkumu byly internetové obchody s nabídkou v českém jazyce zaměřené na prodej syntetických či rostlinných látek a produktů s obsahem těchto látek. V r. 2015 bylo identifikováno celkem 33 internetových obchodů, z toho 9 se specializovalo výhradně na syntetické látky. V nabídce internetových obchodů specializovaných na syntetické drogy se nejčastěji objevovaly syntetické katinony a kanabinoidy. Nejčastěji nabízenou látkou byl syntetický kanabinoid α-PVP (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2015) - blíže viz VZ 2014.

Beranová (2015) se ve své diplomové práci zaměřila na téma užívání nových syntetických drog (NSD) mezi problémovými uživateli drog (PUD). Cílem bylo mimo jiné popsat, jakým způsobem probíhá distribuce NSD mezi PUD. Respondenti byli v r. 2013 kontaktováni v nízkoprahových zařízeních a terénních programech, jejichž klienti vykázali ve studii NMS Multiplikátor 2013 zkušenosti s užitím NSD. Data byla shromažďována prostřednictvím dotazníku a polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl proveden pouze s respondenty, kteří uvedli opakované užití NSD v posledních 12 měsících. Dotazník vyplnilo 270 osob (195 mužů, 75 žen), z toho 157 osob (58 %) užilo NSD alespoň jednou v životě. V posledních 30 dnech užilo NSD 73 osob (27 %), opakované užití v posledních 30 dnech uvedlo 36 respondentů (13 %).

Nejvíce respondentů, kteří měli alespoň jednu zkušenost s užitím NSD, pořídilo tyto látky přes kamaráda/známého (31 %) nebo od dealera (25 %). Ve shrnutí výsledků kvalitativní části autorka popisuje specifický způsob opatřování NSD, a to v podobě telefonicky domluvených hromadných srazů. Uživatelé se telefonicky domluví s hlavním dodavatelem na konkrétním místě, kde se poté setkají s jeho dealerem a kam vždy dorazí větší počet uživatelů. Pokud jde o cenu, nejčastěji respondenti uváděli částku 300 Kč, přičemž hmotnost se podle respondentů nákup od nákupu liší, většinou jde množství do 0,5 g. Zatímco cena se nemění, kvalita i množství podle respondentů klesají. NSD respondenti nejčastěji označovali jako funky, dále např. Magico, pentedron, El Padrino, mňau-mňau, Cherry, polský mefedron. Účinek NSD přirovnávali respondenti k pervitinu nebo jeho kombinaci s opioidem (Beranová, 2015).

Nekola a Morávek (2015) se ve své analýze zabývali případem z r. 2011, kdy se NPS objevily v maloobchodním prodeji a ve zrychleném režimu se novelizoval zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Seznam kontrolovaných (zakázaných) OPL se rozšířil o 33 látek tak, aby bylo možno nabídku NPS účinně eliminovat. Analýza demonstruje, že koordinační skupina Systému včasného varování před novými drogami, která látky ke kontrole doporučila, se potýkala s nedostatkem informací a relevantních důkazů o jednotlivých látkách a její doporučení bylo ovlivněno vnějším tlakem daným naléhavostí situace a rámcem stávajícího systému kontroly OPL, který neumožnil jiné rychlé řešení akutní situace.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist