Užívání drog ve vězení

Vězeňská služba ČR (VS ČR) spravovala v r. 2015 celkem 35 věznic. K 31. 12. 2015 bylo ve vězení 20 866 osob (tj. přibližně o 2 tis. více než v r. 2014), z toho 18 850 odsouzených a 1960 obviněných.1 V detenci bylo umístěno 56 osob. Ženy tvořily 7 % vězeňské populace, mladiství necelé 1 %. Podíl cizinců představoval 8 % vězeňské populace. Počet osob odsouzených za primární DTČ vzrostl na 1991, tj. oproti předchozímu roku o 19 % (v r. 2013 to bylo 1670 osob odsouzených za primární DTČ). K nárůstu došlo u všech drogových trestných činů, zejména však v případě odsouzených za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL. Také u trestných činů souvisejících přímo s intoxikací návykovou látkou - ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274) a opilství (§ 360) - byl v r. 2015 zaznamenán nárůst počtu osob ve vězení za tuto trestnou činnost, a to o 40 % oproti předchozímu roku - tabulka 9 -96.

tabulka 9-96: Počet osob vězněných za primární drogové trestné činy a vybrané trestné činy v souvislosti s užíváním návykových látek k 31. 12. daného roku

Rok

§ 283

§ 284

§ 286

§ 287

§ 274

§ 360

Celkem

2007

1 314

101

144

69

299

95

2 022

2008

1 257

127

185

93

554

158

2 374

2009

3 073

323

365

138

1 595

106

5 600

2010

1 696

143

145

32

936

27

2 979

2011

1 929

126

155

26

1 077

27

3 340

2012

1 399

120

112

14

883

33

2 561

2013

1 281

98

78

8

480

27

1 972

2014

1 470

118

76

6

615

18

2 303

2015

1 719

166

97

9

864

23

2 878

Pozn.: § 283 - nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy, § 284 - přechovávání OPL a jedů pro vlastní potřebu, § 285 - nedovolené pěstování rostlin a hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu, § 286 - výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu, § 287 - podněcování, šíření či svádění ke zneužívání návykové látky, § 274 - ohrožení pod vlivem návykové látky, § 360 - opilství

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b)

Za r. 2015 jsou opět k dispozici údaje o počtu uživatelů drog ve vězení získané z vyšetření/ošetření praktickými lékaři, z orientačních toxikologických testů a záchytů drog ve věznicích (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2016a, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2016b). V r. 2015 bylo provedeno celkem 442 291 vyšetření či ošetření vězněných osob. Na základě jejich výsledků evidovala zdravotní služba 11 457 osob s užíváním návykových látek v anamnéze (11 022 osob v r. 2014, 8 468 v r. 2013, 11 463 v r. 2012).

Na návykové látky bylo v r. 2015 testováno celkem 22 596 vězněných osob (30 394 v r. 2014), z toho 10 553 osob bylo testováno při nástupu do věznice. Z 12 043 testovaných osob zařazených do výkonu vazby (VV) nebo výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) byl pozitivní výsledek na nealkoholové drogy zjištěn u 537 (4,5 %). Nejčastěji šlo o pervitin (50 % pozitivních), konopné látky (30 %) a benzodiazepiny (10 %). Užití více drog bylo zjištěno u 8 % osob s pozitivním výsledkem testu. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení podílu pozitivně testovaných na pervitin (5 procentních bodů) a současně nárůstu u konopných látek (4 procentní body). Na přítomnost alkoholu v krvi bylo provedeno 14 835 testů, z toho 23 s pozitivním výsledkem po konfirmaci (32 v r. 2014).

V případě osob nastupujících VV nebo VTOS se provádí pouze orientační testování bez konfirmace pozitivního výsledku, a to jako součást vstupní lékařské prohlídky. Z 10 553 osob nastupujících do vězení mělo 53 % osob pozitivní orientační test na některou z testovaných drog, nejčastěji šlo o konopné látky (34 % pozitivních) nebo pervitin (33 %). Ve více než 24 % pozitivních případů bylo zjištěno více látek současně.

Ve věznicích se od r. 2013 plošně používá hodnoticí nástroj SARPO (souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených) vyvinutý VS ČR. Tento nástroj slouží k posouzení pravděpodobnosti recidivy na základě údajů o kriminálním chování, 48 rizikových faktorech v 7 oblastech, motivaci a sebehodnocení odsouzeného a protektivních faktorech. Jednou z posuzovaných oblastí jsou také závislosti, kde se vyhodnocují charakter a intenzita kontaktu s uživateli drog, negativní dopady užívání drog, výdaje související s užíváním drog a míra závislosti podle MKN-10 (Jiřička et al., 2014).

Za období 2012-2014 bylo provedeno 12 960 vyšetření pomocí nástroje SARPO. Zkušenost s jakoukoliv nelegální drogou někdy v životě uvedlo 30 % vyšetřených, z toho zkušenost s konopnými látkami uvedlo 24 %, s látkami amfetaminového typu 34 % a s heroinem 7 % - tabulka 9 -97. Podle MKN-10 byl stav u 11 % odsouzených vyhodnocen jako syndrom závislosti, u 14 % jako škodlivé užívání a dalším 13 % odsouzených způsobilo užívání drog problém alespoň v jedné oblasti života (Koňák, 2015).

tabulka 9-97: Celoživotní prevalence užití nelegálních drog mezi odsouzenými zjišťovaná pomocí nástroje SARPO

Droga

Počet osob

Podíl (%)

Jakákoli nelegální droga

4 985

38

Konopné látky

3 073

24

Pervitin/amfetamin

4 343

34

Kokain

191

1

Heroin

900

7

Subutex®/metadon

240

2

Extáze

226

2

Jiné drogy

671

5

Celkem

12 960

100

Zdroj: Koňák (2015)

Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni

V r. 2016 proběhla 4. vlna Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody. Studii realizovalo NMS ve spolupráci s VS ČR a agenturou ppm factum research (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2016). Výsledky předchozích vln studie viz VZ 2010, Zaostřeno na drogy 5/2011 (Mravčík et al., 2011a), VZ 2012 a VZ 2014.

Výběrový soubor v r. 2016 tvořilo 2100 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Pro výběr respondentů byl stejně jako v minulých letech použit prostý náhodný výběr, v r. 2016 z celkem 20 171 osob vykonávajících k datu výběru trest odnětí svobody ve všech 35 věznicích v ČR. Vyplněno bylo 1815 dotazníků, míra respondence dosáhla 86 %. Administrace dotazníků probíhala stejně jako v předešlých vlnách skupinově. Pro sběr dat byl použit dotazník z předchozí vlny studie upravený s ohledem na aktuální trendy na drogové scéně a na evropský dotazník pro užívání drog mezi vězni EMCDDA. Prostřednictvím dotazníku byly mapovány prevalence užívání drog, včetně problémového užívání, a to jak v období před nástupem do vězení, tak po nástupu, kriminální kariéra, zkušenosti s léčbou závislostí, dostupnost drog ve vězení, hraní hazardních her a dostupnost adiktologických služeb ve vězení. Nově byla v r. 2016 přidána škála závažnosti závislosti na alkoholu a nelegálních drogách. Oproti předchozí vlně studie byl přidán set otázek zaměřený na předávkování.

Jak ukazují předběžné výsledky, alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou někdy v životě uvedlo 59 % respondentů. Kromě tabáku a alkoholu měli respondenti nejčastěji zkušenost s konopnými látkami, pervitinem či amfetaminy a extází. Alespoň jednou v životě užilo konopné látky 44 % respondentů, amfetaminy (pervitin) 42 % a extázi 26 % dotázaných. V posledních 12 měsících před nástupem do vězení užilo nějakou nelegální drogu 46 % a v posledních 30 dnech před nástupem 36 % dotázaných. Celkem 31 % respondentů uvedlo zkušenost s injekčním užitím drogy alespoň jednou v životě, ve vězení užilo drogu injekčně 7,3 % respondentů. Za problémové uživatele drog lze označit 31 % vězňů (tj. injekční užití drogy nebo opakované užití pervitinu, opioidů nebo kokainu v 30 dnech před nástupem do vězení), což v přepočtu na celou populaci odsouzených vězňů představuje 6200 osob.

V souboru respondentů studie Multiplikátor (blíže viz kapitolu Průzkum mezi problémovými uživateli pervitinu a opioidů - Multiplikátor 2016, str. 128) mělo za sebou zkušenost s pobytem ve vězení 512 (47,5 %) respondentů, z toho 293 (57,2 %) osob užilo ve vězení drogu, 170 osob (33,2 %) injekčně.

Injekční užívání drog ve věznicích je spojeno s vysokým rizikem přenosu infekčních onemocnění vzhledem ke specifikům vězeňského prostředí - ve věznicích je velmi nízká dostupnost čistého injekčního náčiní, a proto dochází ke sdílení jedné jehly a stříkačky vysokým počtem uživatelů, injekční materiál je používán až za hranice své životnosti a funkčnosti a injekční nástroje jsou podomácku vyráběny a upravovány - obrázek 9 -5.

obrázek 9-5: Injekční set zabavený ve vězení

Zdroj: http://globalnews.ca/news/910059/aids-groups-call-for-prison-needle-programs/ [2016-09-19]


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist