Prevence a léčba užívání drog ve vězení

Primární prevence, léčba závislostí a snižování zdravotních a sociálních dopadů užívání drog jsou ve věznicích realizovány prostřednictvím poraden drogové prevence, bezdrogových zón, specializovaných oddělení a programů NNO.

Poradny drogové prevence byly dostupné ve všech věznicích. Služeb některé z nich využilo v r. 2015 celkem 7974 osob,1 což je o 1727 osob více než v předchozím roce. Poradny v jednotlivých věznicích se poměrně liší rozsahem poskytovaných služeb s ohledem na zaměření a kapacitu odborného personálu. Ve všech věznicích však poradny poskytovaly informační servis a individuální poradenství.

Bezdrogové zóny jsou zvláštní oddělení věznic, která mohou mít standardní nebo terapeutický režim zacházení.2 V r. 2015 mělo bezdrogovou zónu se standardním režimem 32 věznic, jejich ubytovací kapacita3 činila 1796 míst. Možnosti umístění na bezdrogových zónách se standardním režimem využilo 3616 osob, z toho 1927 nově zařazených. Bezdrogovou zónu s terapeutickým režimem měly 3 věznice (Příbram, Vinařice, Znojmo). Ubytovací kapacita činila 92 míst. Možnost umístění na těchto odděleních využilo 196 osob, z toho 108 nově zařazených.

Léčbu závislostí během VTOS bylo možno v r. 2015 absolvovat na specializovaných odděleních v 11 věznicích, z toho v 8 věznicích dobrovolnou léčbu (Bělušice, Kuřim, Nové Sedlo, Ostrov, Plzeň, Příbram, Valdice a Všehrdy). V r. 2015 byla kapacita specializovaných oddělení s dobrovolným léčením závislosti na nelegálních drogách celkem 287 míst. Možnosti dobrovolného léčení na některém z oddělení využilo v r. 2015 celkem 494 osob, z toho nově zařazeno bylo 245 osob.

Soudem nařízené ochranné léčení4 bylo možno absolvovat ve 3 věznicích (Opava, Rýnovice, Znojmo). K tomuto účelu sloužila 4 oddělení, přičemž ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava bylo k dispozici specializované oddělení zvlášť pro muže a pro ženy. Věznice Heřmanice ochrannou léčbu od 4. září 2015 nezajišťuje (do té doby zajišťovala ochrannou léčbu protialkoholní a léčbu patologického hráčství). Celková kapacita oddělení pro ochranné léčení byla 131 míst. V r. 2015 evidovala VS ČR 215 osob v péči těchto oddělení, z toho nově zařazeno bylo 113 osob. Přehled o počtech osob, kapacitě a využití bezdrogových zón a specializovaných oddělení pro dobrovolnou a ochrannou léčbu poskytuje tabulka 9 -98. Počet oddělení zaměřených na ochrannou léčbu protitoxikomanickou ani jejich zařazení podle typu věznice5 se ve srovnání s předchozím rokem v podstatě nezměnily.

tabulka 9-98: Počet, kapacita a využití bezdrogových zón a specializovaných oddělení pro dobrovolnou a ochrannou léčbu ve věznicích v l. 2006-2015

Rok

Bezdrogové zóny

Oddělení pro dobrovolnou léčbu

Oddělení pro ochrannou léčbu

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

2006

31

1 665

3 201

6

286

625

3

105

162

2007

35

1 877

3 524

6

258

419

3

114

200

2008

33

1 998

3 646

6

262

422

3

120

206

2009

33

2 057

4 224

7

294

507

3

120

117

2010

33

2 075

3 443

7

300

437

3

109

128

2011

33

1 905

4 279

7

287

535

3

113

206

2012

34

1 918

4 549

7

287

537

3

128

184

2013

34

1 898

3 747

8

306

589

3

128

184

2014

34

1 889

3 528

8

287

504

3

129

188

2015

34

1 888

3 812

8

287

494

3

131

215

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b)

K poskytování substituční léčby6 mělo v r. 2015 povolení 10 věznic, z toho 7 věznic hlásilo léčené pacienty, zbývající 3 věznice (Břeclav, Ostrava a Praha-Ruzyně) substituční léčbu dlouhodobě neprovádějí (od r. 2011 nevykázaly žádného pacienta v léčbě). Programy substituční léčby ve věznicích evidovaly 53 léčených osob, tj. o 3 osoby více než v předchozím roce. Průměrná délka léčby se ve srovnání s r. 2014 snížila na 7,4 měsíce - tabulka 9 -99. Substituční látkou ve věznicích je metadon. U osob, které nastupují do věznice se substituční léčbou buprenorfinem, je možné v léčbě pokračovat i ve vězení, avšak pouze za předpokladu, že si jedinec bude dané léky (zpravidla Subutex® nebo Suboxone®) sám hradit. Pacienti většinou nejsou převáděni z buprenorfinu na metadon (Koňák, 2015).

Detoxifikaci prováděly v průběhu r. 2015 celkem 4 věznice. Léčbu akutních odvykacích stavů podstoupilo 147 osob, z toho 119 mužů. Většinu detoxifikovaných představovali uživatelé opioidů (70 %). Oproti předchozímu roku došlo k dalšímu poklesu počtu detoxifikovaných (154 osob v r. 2014, 187 v r. 2013 a 353 v r. 2012).

V r. 2015 vykázalo intenzivní spolupráci s NNO, tj. 10 a více návštěv za rok, celkem 21 věznic (17 v r. 2014, 15 v r. 2013, 9 v r. 2012). V kontaktu s některou z NNO bylo celkem 7665 osob ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody, což představuje 5% pokles ve srovnání s r. 2014 (8073 osob v r. 2014 a 5035 v r. 2013). Individuální výkony tvořily 53 % kontaktů. Přehled jednotlivých NNO poskytujících drogové služby ve vězení, počtu návštěv a počtu klientů uvádí tabulka 9 -100.

tabulka 9-99: Počet osob v substituční léčbě ve vězení a průměrná délka léčby (v měsících) podle věznic v l. 2011-2015

Věznice

2011

2012

2013

2014

2015

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Brno

22

3,0

28

4,0

20

1,0

24

1,0

21

1

Břeclav

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Kuřim

12

2,0

13

3,0

12

1,3

6

7,0

2

1,5

Litoměřice

11

1,0

9

3,0

3

7,0

3

11,0

5

12

Opava

13

1,5

5

1,0

5

6,0

4

18,0

4

6

Ostrava

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Praha-Pankrác

24

5,2

15

5,0

11

7,0

3

4,0

10

12

Praha-Ruzyně

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Příbram

14

11,0

17

8,0

7

10,0

7

12,0

9

12

Rýnovice

3

12,0

2

3,0

4

21,0

3

12,0

2

7

Celkem

99

5,1

89

3,9

62

7,6

50

9,3

53

7,4

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b)

tabulka 9-100: Neziskové organizace poskytující drogové služby ve vězení, počet návštěv a počet předvedených osob ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody v r. 2015

Organizace

Věznice

Počet návštěv

Počet klientů

Anonymní alkoholici

Heřmanice

14

89

CPPT

Plzeň, Ostrov, Oráčov, Horní Slavkov

67

815

Darmoděj

Opava

1

42

Kotec

Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov

8

235

Laxus

Hradec Králové, Jiřice, Liberec, Odolov, Pardubice,
Praha-Pankrác, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Světlá nad Sázavou, Valdice

340

1 561

Magdaléna

Bělušice, Příbram, Opava, Vinařice

13

101

Modrý kříž v ČR

Opava

1

42

Most k naději

Bělušice

202

1 248

Podané ruce

Brno, Břeclav, Heřmanice, Kuřim, Ostrov, Mírov, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Znojmo, Olomouc, Opava

304

2 321

Renarkon

Heřmanice, Karviná, Opava, Ostrava

4

131

SANANIM

Ostrov, Praha-Ruzyně, Světlá nad Sázavou, Vinařice, Znojmo

124

958

Ulice - Agentura sociální práce

Horní Slavkov

1

46

White Light I.

Litoměřice, Teplice, Všehrdy

4

76

Celkem

 

1 083

7 665

Pozn.: Pokud byla osoba kontaktována během 1 dne vícekrát, např. se zúčastnila besedy a poté využila možnosti individuálního poradenství, počítá se v daném dni pouze 1 kontakt. Pokud byla tatáž osoba kontaktována během 2 nebo více dní, počítá se 1 den jako 1 kontakt.

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b)

Cílem programu terapeutických bezdrogových zón je podle VS ČR budování motivace k nastoupení léčby buď v průběhu pobytu ve vězení, nebo po propuštění. Výsledky průzkumu Kaimla (2015), který se ve své bakalářské práci zaměřil na fungování terapeutické bezdrogové zóny ve věznici Vinařice, však o naplnění deklarovaných cílů příliš nesvědčí. Autor provedl dotazníkové šetření na vzorku 20 náhodně vybraných odsouzených zařazených na bezdrogovou zónu s terapeutickým režimem. Respondenty byli muži ve věku 20-42 let, přičemž většina z nich neměla předchozí zkušenost s léčbou závislosti (15 respondentů, 75 %). Celkem 12 respondentů (60 %) uvedlo, že jim pobyt na daném oddělení nepomáhá v léčbě závislosti na návykových látkách, a 15 respondentů (75 %) nechtělo nastoupit léčbu po propuštění z vězení.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist