Užívání drog ve vězení

Začátkem r. 2016 schválila vláda Koncepci vězeňství do roku 2025,1 která zahrnuje 9 oblastí včetně drogové problematiky. V oblasti drog koncepce definuje 2 hlavní strategické cíle:

  • fungující a vhodně provázaný standardizovaný systém účinné odborné pomoci uživatelům návykových látek, motivující k abstinenci nejen ve výkonu trestu odnětí svobody, ale i po jeho skončení,

  • účinná ochrana vězeňského prostředí před průnikem nelegálních látek, potlačování užívání omamných a psychotropních látek vězněnými osobami a důsledná prevence šíření toxikomanie.

Strategické cíle jsou dále rozpracovány do následujících 5 specifických cílů:

  • zajistit dostatečné množství informací a odborných dat z oblasti adiktologie a z oblasti bezpečnosti,

  • bránit efektivně průniku nelegálních látek do věznic a monitorovat propustnost systému,

  • podpořit přesah péče o závislé osoby do období po absolvování terapie a též výkonu trestu odnětí svobody,

  • analyzovat a rozvíjet stávající systém odborné péče,

  • striktně vymáhat právo v oblasti zneužívání návykových látek.

Jednotlivé oblasti koncepce jsou rozpracovány v navazujícím akčním plánu na období 2016-2018, který mimo jiné obsahuje také spolupráci v rámci projektu Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT). Jde o 3letý projekt realizovaný od 1. 10. 2015, který je spolufinancován Evropskou komisí. Do projektu je zapojena řada evropských zemí včetně ČR, a to prostřednictvím NMS. Projekt je zaměřený na problematiku infekčních onemocnění spojených s užíváním drog, primárně na HIV. Aktivity projektu jsou rozděleny do 8 oblastí, přičemž jedna z nich se týká prevence a snižování rizik přenosu infekčních onemocnění ve věznicích. Oblast harm reduction ve vězeňství je pro ČR prioritou a zahrnuje poměrně širokou škálu aktivit. Jednou z nich je i pilotní distribuce kondomů, která se od r. 2017 prostřednictvím automatů na kondomy uskuteční na vybraných odděleních Vazební věznice Praha Pankrác. V rámci projektu, v souladu s koncepcí a akčním plánem, proběhne i zavedení bezplatné distribuce kondomů v rámci návštěv bez zrakové a sluchové kontroly ve věznicích.

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist