Ekonomicky motivovaná sekundární drogová kriminalita

Za r. 2015 byl proveden odhad ekonomicky motivované sekundární drogové kriminality (Národní protidrogová centrála a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016). Stejně jako v předchozích vlnách šlo o expertní retrospektivní odhad pracovníků krajských ředitelství a územních odborů Policie ČR, který spočíval v určení podílu TČ spáchaných uživateli drog zejména za účelem získání prostředků na nákup drog pro vlastní potřebu. Posuzováno bylo 17 TČ (v podobě 42 položek ESSK), odhadované podíly byly váženy skutečným počtem zjištěných a objasněných TČ v okresech.

V r. 2015 bylo zjištěno celkem 156 tis. vybraných (ekonomicky motivovaných) TČ, z nich odhadem 33 % spáchali uživatelé drog (51 tis. TČ). Nejvyšší podíl představovaly krádeže spojené s neoprávněným užíváním cizí věci (např. krádeže jízdních kol a motorových vozidel). Z vybraných trestných činů bylo objasněno 13 tis. TČ, z toho odhadem 25 % spáchali uživatelé drog (13 tis. TČ). Výsledky shrnuje tabulka 9 -95.

tabulka 9-95: Odhad vybraných trestných činů spáchaných uživateli drog v r. 2015

Skutková podstata TČ

Zjištěné TČ

Objasněné TČ

Celkem

Spácháno UD

Podíl (%)

Celkem

Spácháno UD

Podíl (%)

Krádež a neoprávněné užívání cizí věci*

14 110

6 618

46,9

3 041

1 490

49,0

Krádež

75 407

27 079

35,9

17 533

5 429

31,0

Loupež

1 992

686

34,4

1 141

401

35,1

Krádež a porušování domovní svobody*

29 191

10 036

34,4

6 317

2 138

33,8

Neoprávněné držení platebního prostředku

7 223

2 466

34,1

2 053

699

34,0

Porušování domovní svobody

2 251

550

24,4

1 347

338

25,1

Podvod

4 865

1 119

23,0

3 109

740

23,8

Zpronevěra

2 308

311

13,5

1 614

246

15,2

Úmyslné ublížení na zdraví

5 227

598

11,4

3 677

430

11,7

Vydírání

1 231

129

10,5

954

100

10,5

Zanedbání povinné výživy

12 089

1 075

8,9

12 087

1 069

8,8

Omezování a zbavení osobní svobody

167

9

5,2

110

6

5,6

Vraždy loupežné

7

0

0,0

5

0

0,0

Celkem

156 068

50 674

32,5

52 988

13 088

24,7

Pozn.: TČ - trestný čin, UD - uživatel drog. * Kategorie v ESSK mohou obsahovat souběh TČ.

Zdroj: Národní protidrogová centrála a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016)

Za r. 2015 evidovala Probační a mediační služba ČR (PMS) celkem 30 764 osob v různé fázi trestního řízení. V případě 2211 osob (7,2 %) bylo v průběhu trestního řízení nebo při kontaktu s pracovníkem PMS zjištěno (problémové) užívání návykových látek, z toho 84 % tvořili muži. Celkem 306 osob užívalo alkohol (14 %), 608 nealkoholové drogy (27 %) a 76 alkohol i nealkoholové drogy (3 %), u 1259 osob (57 %) nebyla látka blíže specifikována. Uživatelé alkoholu se nejčastěji dopustili trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (20 %), výtržnictví (18 %) nebo krádeže (15 %). Uživatelé nealkoholových drog nejčastěji spáchali trestné činy krádeže (42 %), nedovolené výroby a nakládání s OPL (22 %) nebo maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (12 %).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist