Primární drogové trestné činy podle skutkových podstat a drog

Za primární DTČ bylo v r. 2015 zadrženo celkem 3752 osob a stíháno 3659-3816 osob (podle zdroje dat). Jak ukazují data PP PČR, ženy tvořily 16 %, mladiství (15-17 let) 3 % a nezletilí (do 15 let) 1 % stíhaných osob. Více než polovinu obviněných tvořili recidivisté (51 %). Obžalováno bylo 3340 a odsouzeno 2708 osob.

Za r. 2015 je evidován pokles počtu zadržených a stíhaných pro DTČ (data NPC a PP PČR). Naproti tomu ministerstvo spravedlnosti vykázalo za r. 2015 nárůst počtu osob ve všech fázích trestního řízení, tj. stíhaných, obžalovaných i odsouzených. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u stíhaných a obžalovaných osob (obojí 14 %) - tabulka 9 -85.

tabulka 9-85: Počty osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených za primární drogové trestné činy v l. 2002-2015

Rok

Zadržení (NPC)

Stíhaní (PP PČR)

Stíhaní
(MS)

Obžalovaní (MS)

Odsouzení (MS)

2002

2 000

2 204

2 504

2 247

1 216

2003

2 357

2 295

3 088

2 737

1 304

2004

2 157

2 149

2 944

2 589

1 376

2005

2 168

2 209

2 429

2 157

1 326

2006

2 198

2 344

2 630

2 314

1 444

2007

2 031

2 023

2 282

2 042

1 382

2008

2 322

2 296

2 304

2 100

1 360

2009

2 340

2 415

2 553

2 332

1 535

2010

2 525

2 437

2 377

2 152

1 652

2011

2 759

2 782

2 798

2 549

1 870

2012

3 065

2 827

2 593

2 368

2 079

2013

3 701

3 568

2 836

2 615

2 522

2014

3 925

3 989

3 208

2 929

2 654

2015

3 752

3 816

3 659

3 340

2 708

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a), Policejní prezidium Policie ČR (2016), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016b), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016a), Mravčík et al. (2015b)

Stejně jako v předchozích letech bylo trestní řízení nejčastěji vedeno proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL (81 % v r. 2015, 80 % v r. 2014) - tabulka 9 -86. Skladba primárních DTČ podle jednotlivých skutkových podstat se ve srovnání s předchozím rokem zásadně nezměnila. Meziroční změny se ve všech fázích trestního řízení pohybují řádově v jednotkách procentních bodů. Nejvýraznější meziroční změny ve skladbě primární DTČ jsou patrné v datech MS. Nejvýraznější změnu představuje nárůst podílu odsouzených pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s OPL (§ 283). Zatímco v r. 2014 bylo za tento trestný čin odsouzeno 74 % osob odsouzených za primární DTČ, v r. 2015 šlo o 78 %. Celkově v meziročním srovnání došlo k nárůstu podílu osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených v souvislosti s výrobou, pašováním a prodejem (podle zdroje nárůst v rozmezí 1,5-4,0 procentního bodu) a naopak k poklesu u trestných činů v souvislosti s držením OPL pro vlastní potřebu a pěstováním rostlin a hub pro vlastní potřebu (podle zdroje pokles v rozmezí 0,7-4,6 procentního bodu).

tabulka 9-86: Počet osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených za drogové trestné činy podle jednotlivých trestných činů v r. 2015

Pachatelé podle fáze trestního řízení

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Zadržení

3 047

81,2

498

13,3

115

3,1

82

2,2

10

0,3

3 752

100,0

Stíhaní (PP PČR)

3 026

79,3

522

13,7

150

3,9

103

2,7

15

0,4

3 816

100,0

Stíhaní (MS)

2 922

79,9

439

12,0

119

3,3

138

3,8

41

1,1

3 659

100,0

Obžalovaní

2 708

81,1

377

11,3

85

2,5

134

4,0

36

1,1

3 340

100,0

Odsouzení

2 100

77,5

376

13,9

85

3,1

99

3,7

48

1,8

2 708

100,0

Pozn.: § 283 - nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy, § 284 - přechovávání OPL a jedů pro vlastní potřebu, § 285 - nedovolené pěstování rostlin a hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu, § 286 - výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu, § 287 - podněcování, šíření či svádění ke zneužívání návykové látky

Zdroje: Policejní prezidium Policie ČR (2016), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016b), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016a)

Pokud jde o skladbu primární DTČ podle drog, pachatelé primární DTČ v r. 2015 byli nejčastěji zadrženi z důvodu nedovolené výroby, pašování a prodeje pervitinu. Druhým nejčastějším důvodem zadržení bylo pěstování, pašování a prodej konopných látek - tabulka 9 -87. Skladba DTČ podle drog se v porovnání s předchozím rokem v podstatě nezměnila. Meziroční změny podílu zadržených v souvislosti s jednotlivými drogami nepřesahují hranici 2 procentních bodů. Celkově představovalo nejvýraznější meziroční změnu snížení podílu zadržených v souvislosti s konopnými látkami (snížení o 1,5 procentního bodu).

tabulka 9-87: Počet zadržených osob podle jednotlivých drog a typu primární drogové trestné činnosti v r. 2015

Droga

Výroba/pěstování, pašování a prodej

Držení a pěstování pro vlastní potřebu

Šíření toxikomanie

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Konopné látky

1 029

32,9

420

68,5

5

50,0

1 454

38,8

Pervitin

1 927

61,6

134

21,9

2

20,0

2 063

55,0

Kokain

40

1,3

5

0,8

0

-

45

1,2

Heroin

38

1,2

8

1,3

0

-

46

1,2

Extáze

38

1,2

28

4,6

0

-

66

1,8

LSD

1

0,0

0

0,0

0

-

1

0,0

Amfetamin

2

0,1

1

0,2

0

-

3

0,1

Ostatní drogy

54

1,7

17

2,8

3

30,0

74

2,0

Celkem osob

3 129

100,0

613

100,0

10

100,0

3 752

100,0

Pozn.: Výroba, pašování a prodej zahrnuje §§ 283 a 286, držení a pěstování pro vlastní potřebu zahrnuje §§ 284 a 285 TZ a šíření toxikomanie je samostatný trestný čin podle § 287.

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a)

Největší podíl osob zadržených pro primární DTČ spáchalo daný trestný čin v souvislosti s pervitinem. Za posledních 10 let tvoří zadržení v souvislosti s pervitinem průměrně 55 % zadržených pro primární DTČ. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v r. 2006, šlo o 60 % zadržených pro DTČ, nejnižší pak v r. 2013, kdy podíl zadržených v souvislosti s pervitinem představoval 51 %. Podíl osob zadržených pro primární DTČ v souvislosti s konopnými látkami činí průměrně 39 %. Nejvyšší podíl v souvislosti s konopnými látkami byl v r. 2013, kdy šlo o 43 % zadržených pro DTČ, nejnižší pak za r. 2007, kdy bylo v souvislosti s konopnými látkami zadrženo 29 %. Podíl osob zadržených v souvislosti s ostatními drogami se dlouhodobě pohybuje pod hranicí 10 % a od r. 2011 nepřesahuje 3 % - graf 9 -144.

graf 9-144: Počet osob zadržených pro trestné činy nedovoleného nakládání s OPL, jedy a předměty k jejich výrobě v l. 2005-2015 podle drog

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a)

Trestná činnost spočívající v porušování alkoholové legislativy, tzv. primární alkoholová trestná činnost, zahrnuje pouze 1 trestný čin, kterým je podávání alkoholických nápojů mládeži, tedy osobám mladším osmnácti let (§ 218). Podle údajů z ESSK bylo v r. 2015 zjištěno 97 těchto trestných činů (91 v r. 2014, 99 v r. 2013 a 101 v r. 2012). V dané souvislosti bylo stíháno 56 osob, z toho 20 žen. Vzhledem k míře užívání alkoholu mezi českými nezletilými je zřejmé, že primární alkoholové DTČ se vyznačují značnou latencí (tj. nejsou odhaleny a postihovány).

Podle evidence MS došlo v r. 2015 k nárůstu počtu stíhaných i obžalovaných osob pro trestné činy nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL (§ 283), přechovávání OPL pro vlastní potřebu (§ 284) a výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL (§ 286). Naproti tomu u trestných činů nedovoleného pěstování rostlin obsahujících OPL pro vlastní potřebu (§ 285) a šíření toxikomanie (§ 287) byl ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán pokles počtu stíhaných a obžalovaných. Stejně jako v předchozím roce bylo nejvíce osob stíháno a obžalováno pro nedovolenou výrobu, pašování a prodej pervitinu - 1858 osob bylo obviněno a 1795 obžalováno (§ 283). Druhou nejpočetnější skupinu tvořily osoby stíhané či obžalované pro stejný trestný čin v souvislosti s konopnými látkami - 1132 osob bylo obviněno a 990 obžalováno. Přehled počtu obviněných podle jednotlivých drog a DTČ uvádí tabulka 9 -88, počty obžalovaných ve stejné struktuře uvádí tabulka 9 -89.

tabulka 9-88: Počet stíhaných osob v rozdělení podle jednotlivých drog a primárních drogových trestných činů v r. 2015

Drogy

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Konopné látky

1 132

38,7

267

60,8

107

89,9

20

14,5

31

75,6

1 557

42,6

Pervitin

1 858

63,6

139

31,7

9

7,6

117

84,8

4

9,8

2 127

58,1

Kokain

46

1,6

10

2,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

56

1,5

Heroin

44

1,5

8

1,8

0

0,0

5

3,6

0

0,0

57

1,6

Extáze

38

1,3

17

3,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

55

1,5

Ostatní drogy

120

4,1

41

9,3

8

6,7

14

10,1

8

19,5

191

5,2

Celkem

2 922

-

439

-

119

-

138

-

41

-

3 659

-

Pozn.: Údaje v řádku „celkem" nejsou součtem počtu trestných činů podle jednotlivých drog, protože některé osoby jsou stíhány za porušení více drogových paragrafů současně nebo ve spojení s více drogami, a jedna osoba tedy může být započítána vícekrát.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016b)

tabulka 9-89: Počet obžalovaných osob v rozdělení podle jednotlivých drog a primárních drogových trestných činů v r. 2015

Drogy

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Konopné látky

990

36,6

220

58,4

76

89,4

18

13,4

26

72,2

1 330

39,8

Pervitin

1 795

66,3

136

36,1

8

9,4

114

85,1

4

11,1

2 057

61,6

Kokain

44

1,6

10

2,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

54

1,6

Heroin

42

1,6

8

2,1

0

0,0

4

3,0

0

0,0

54

1,6

Extáze

32

1,2

11

2,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

43

1,3

Ostatní drogy

108

4,0

35

9,3

6

7,1

14

10,4

8

22,2

171

5,1

Celkem

2 708

-

377

-

85

-

134

-

36

-

3 340

-

Pozn.: Údaje v řádku „celkem" nejsou součtem počtu trestných činů podle jednotlivých drog, protože některé osoby jsou stíhány za porušení více drogových paragrafů současně nebo ve spojení s více drogami, a jedna osoba tedy může být započítána vícekrát.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016b)

V r. 2015 byl prvně od r. 2007 zaznamenán pokles počtu primárních DTČ, jejich podíl na zjištěné trestné činnosti se však zvýšil. Počet zjištěných DTČ v přepočtu na 100 tis. osob ve věku 15-64 let se ve srovnání s předchozím rokem nezměnil - tabulka 9 -90. Nejvyšší podíl primární DTČ tvoří dlouhodobě zejména trestné činy výroby, pašování a prodeje drog, v r. 2015 představovaly 81 % DTČ. Trestné činy přechovávání drog pro vlastní potřebu a pěstování rostlin/hub pro vlastní potřebu dlouhodobě tvoří 15-20 %, v r. 2015 to bylo 16 % - graf 9 -145.

tabulka 9-90: Vývoj počtu primárních drogových trestných činů (DTČ) a jejich podílu na všech zjištěných trestných činech (TČ) v l. 2002-2015

Rok

Zjištěné TČ

Počet DTČ

Podíl DTČ ze zjištěných (%)

Počet DTČ na 100 tis. os. 15-64 let

2002

372 341

4 330

1,2

60,2

2003

357 740

3 760

1,1

52,0

2004

351 629

3 086

0,9

42,5

2005

344 060

2 915

0,8

40,0

2006

336 446

2 922

0,9

39,9

2007

357 391

2 865

0,8

38,8

2008

343 799

3 041

0,9

40,9

2009

332 829

3 069

0,9

41,4

2010

313 387

3 179

1,0

43,1

2011

317 177

3 834

1,2

52,8

2012

304 528

4 032

1,3

56,1

2013

325 366

5 117

1,6

72,0

2014

288 660

5 597

1,9

79,3

2015

247 628

5 549

2,2

79,3

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2016), Mravčík et al. (2015b)

graf 9-145: Počet zjištěných primárních drogových trestných činů podle jednotlivých skutkových podstat v l. 2005-2015

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2016)

Nejvyšší počet zjištěných primárních DTČ na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let byl evidován v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji. Naopak kraji s nejnižším počtem byly kraje Pardubický, Zlínský a Karlovarský. V polovině krajů byl ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán pokles počtu zjištěných DTČ. K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu došlo ve Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji. Kraji s nejvyšším počtem stíhaných osob na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let byly stejně jako v předchozím roce Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj. Naopak nejnižší počet stíhaných osob na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let evidují za r. 2015 Zlínský, Pardubický a Jihomoravský kraj - tabulka 9 -91 a mapa 9 -9.

tabulka 9-91: Zjištěné primární drogové trestné činy a stíhané osoby v r. 2015 podle krajů

Kraj

Zjištěné DTČ

Osoby stíhané pro DTČ

Počet

Podíl (%)

Na 100 tis. os. 15-64 let

Počet

Podíl (%)

Na 100 tis. os. 15-64 let

Hl. m. Praha

1 738

31,3

205,7

499

13,1

59,1

Středočeský

536

9,7

61,4

451

11,8

51,6

Jihočeský

273

4,9

64,7

221

5,8

52,4

Plzeňský

222

4,0

58,1

196

5,1

51,3

Karlovarský

206

3,7

103,3

160

4,2

80,3

Ústecký

549

9,9

100,3

535

14,0

97,8

Liberecký

244

4,4

84,2

218

5,7

75,2

Královéhradecký

211

3,8

58,6

210

5,5

58,4

Pardubický

125

2,3

36,6

101

2,6

29,6

Vysočina

250

4,5

74,1

167

4,4

49,5

Jihomoravský

316

5,7

40,6

285

7,5

36,6

Olomoucký

251

4,5

59,8

210

5,5

50,0

Zlínský

144

2,6

37,0

109

2,9

28,0

Moravskoslezský

484

8,7

59,5

454

11,9

55,8

Celkem

5 549

100,0

79,3

3 816

100,0

54,5

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2016)

mapa 9-9: Primární drogové trestné činy v r. 2015 v přepočtu na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let podle krajů

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2016)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist