Ochranná a výchovná opatření

Ochranné léčení patří mezi nejčastěji ukládaná ochranná opatření.1 V r. 2015 bylo podle evidence MS ochranné léčení uloženo 367 osobám, z toho 141 závislým na nealkoholových drogách a 226 na alkoholu. Ochranné léčení protialkoholní bylo stejně jako v předchozím roce nejčastěji uloženo osobám odsouzeným za trestný čin výtržnictví, nebezpečného vyhrožování, krádeže nebo týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ochranné léčení protitoxikomanické soud nejčastěji uložil osobám, které spáchaly trestný čin krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, nebo nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL. Z dlouhodobého hlediska i nadále pokračuje nárůst počtu uložených ochranných opatření, na němž se podílí zejména ochranná léčba protialkoholní (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2016a). Vývoj počtu uložených ochranných léčení ukazuje graf 9 -147.

graf 9-147: Počet ochranných léčení uložených v l. 2005-2015

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016a)

Soud v souvislosti s primární DTČ uložil 169 omezení a povinností, z toho většinou (161 omezení/povinností) šlo o přiměřená omezení a povinnosti podle § 48 odst. 4 TZ, čili např. léčení závislosti na návykových látkách, zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, programům psychologického poradenství. Dále byla soudem uložena v 15 případech výchovná opatření, a to v podobě výchovných omezení2 (6), dohledu probačního úředníka (5), výchovných povinností3 (5), účasti v probačním programu (2) a napomenutí s výstrahou (1) (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2016a). Vzhledem k vysokému počtu osob odsouzených za primární DTČ je počet uložených přiměřených omezení a povinností poměrně nízký.

Soud může uložit přiměřená omezení a povinnosti rovněž v rámci odklonů v trestním řízení nebo spolu s alternativním trestem. Podle evidence PMS došlo v r. 2015 k nárůstu počtu klientů s uloženým omezením nebo povinností, jejichž trestná činnost souvisela s užíváním drog. Povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách podle § 48 odst. 4 TZ mělo v r. 2015 uloženu 253 klientů PMS (220 v r. 2014, 167 v r. 2013), celkem 1189 klientů PMS v r. 2015 mělo soudem uloženou povinnost zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek (920, v r. 2014, 534 v r. 2013) (Probační a mediační služba, 2016).

Za r. 2015 evidovala PMS celkem 30 764 osob v různých fázích trestního řízení. Celkem 1092 z nich (3,6 %) se dostalo do kontaktu s PMS v souvislosti s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s OPL či předměty k výrobě OPL (§§ 283 a 286), 164 osob (0,5 %) v souvislosti s držením OPL pro vlastní potřebu (§ 284), 27 osob (0,1 %) v souvislosti s nedovoleným pěstováním rostlin nebo hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu (§ 285) a 5 osob (0,02 %) v souvislosti s šířením toxikomanie (§ 287). Ochranné léčení závislosti na návykových látkách mělo v r. 2015 uloženo 127 osob v kontaktu s PMS, z toho 77 osobám bylo uloženo ochranné léčení protialkoholní, 41 protitoxikomanické a 9 osob mělo uloženo oba typy léčby (Probační a mediační služba, 2016).

V rámci probačního dohledu provádí PMS testování klientů na přítomnost návykových látek. V r. 2014 bylo provedeno 4733 testů na nelegální drogy, z toho 1251 s pozitivním výsledkem (26 %) - blíže viz VZ 2014. Data za r. 2015 nebyla k datu uzávěrky VZ 2015 k dispozici. Informace o testech na alkohol PMS centrálně neshromažďuje.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist