Užíváte drogy? - Ptá se EMCDDA a informuje o zahájení Evropské on-line studie o drogách

, rubrika Studie EWSD

Lisabon, 18. 3. 2021: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) spustilo ve 30 zemích Evropskou on-line studii o drogách, zaměřenou na zjištění vzorců užívání drog. Na české části studie spolupracuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Užíváte drogy? Kolik a jak často? To jsou některé z otázek Evropské on-line studie o drogách, kterou 18. března spustila agentura EU o drogách (EMCDDA).

logoStudie zaměřená na osoby starší 18 let, které užily nelegální drogy, si klade za cíl lépe pochopit vzorce užívání drog v Evropě a přispět tak k utváření budoucí protidrogové politiky a jednotlivých opatření (1).

On-line studie založená na dobrovolné a anonymní účasti - jako jedna z metod monitoringu situace, která doplňuje existující zdroje informací.

Evropská on-line studie letos probíhá ve více než 30 zemích a 29 jazycích (2). Stejně jako v předchozích vlnách je studie propagována v jednotlivých zemích národními monitorovacími středisky sítě Reitox a jejich partnery, a také prostřednictvím sociálních sítí a cílených kampaní na nich.

Nově se do letošní vlny studie zapojí partnerské organizace ze zemí Západního Balkánu a z dalších zemí v rámci Evropské politiky sousedství (EU Neighbourhood Policy), a to prostřednictvím projektu předvstupní pomoci IPA 7 a projektu EU4Monitoring Drugs, které realizuje EMCDDA.

Letošní dotazník, který bude přístupný po dobu 6 týdnů, je strukturován do modulů zaměřených na sociodemografické charakteristiky uživatelů, vzorce užívání nelegálních drog, dostupnost léčby, dostupnost drog (obvyklé dávky a ceny) a dopady COVID-19 na vzorce užívání drog. Získané výsledky pomohou lépe popsat způsoby užívání drog v Evropě i množství užívaných drog, což umožní zdokonalit odhady drogového trhu na národní i evropské úrovni a přispět k efektivnímu nastavení drogových politik.

I když on-line studie neposkytují reprezentativní výsledky pro běžnou populaci, mohou nám za předpokladu pečlivého provedení a kombinace s tradičními metodami sběru dat pomoci k sestavení podrobnějšího, realistického a aktuálního obrázku užívání drog a drogových trhů v Evropě. Jsou proto jedním z klíčových zdrojů informací pro reakci EMCDDA na stále se měnící situaci v oblasti užívání drog.

 

Odkazy

 

Video k metodologii studie: Proč Evropská on-line studie o drogách? - propagační video (v češtině)

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách - Dotazník EWSD 2021 v češtině

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách - Dotazník  EWSD 2021 v angličtině, určený pro osoby žijící v ČR / English version of the EWSD 2021 for expats living in the Czech Republic

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách (European Web Survey webpage) - mezinárodní stránka