Volné místo v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti

, rubrika Aktuality

Úřad vlády vyhlásil výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti - služební poměr na dobu neurčitou.

Uzávěrka přihlášek: 19. ledna 2022. Předpokládaný den nástupu: 15. února 2022.

Plné znění Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je zveřejněno na stránce Úřadu vlády ČR.

Náplň činnosti na služebním místě

 • Koordinace, stanovování zásad a postupů hodnocení celorepublikových programů ochrany zdraví v oblasti protidrogové politiky, monitorování zdravotního stavu skupiny obyvatel ohrožených závislostmi,
 • hodnocení epidemiologické situace a zdravotních a sociálních rizik uživatelů návykových látek a navrhování opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a skupin ohrožených závislostmi,
 • spolupráce na realizaci a koordinaci Drogového informačního systému / Informačního systému o závislostech (DIS / ISZ) ČR, jehož cílem je poskytnout kompletní a validní informace o užívání návykových látek a jeho následcích v ČR,
 • v rámci činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) koordinace sběru a analýzy dat z oblasti léčby uživatelů návykových látek a výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli drog na národní úrovni,
 • koordinace vývoje nástrojů sloužících pro sběr a analýzu dat o klientech a výkonech provedených ve službách pro uživatele drog v ČR,
 • koordinace a metodické usměrňování systému služeb pro uživatele drog na území ČR,
 • koncepční, koordinační a metodická činnost ve spolupráci s příslušnými subjekty orgánů veřejné správy, poskytovatelů služeb a zahraničních partnerů v oblasti léčby uživatelů drog na národní úrovni,
 • koordinace a vedení pracovních skupin zaměřených na monitorování sledovaných ukazatelů včetně rizikových faktorů na celostátní úrovni,
 • monitorování a analýza dostupnosti služeb snižování zdravotních rizik na národní úrovni,
 • metodická usměrňování sběru dat v regionech včetně meziregionálních srovnání ve sledovaných indikátorech na území celé ČR,
 • publikace a prezentace sebraných dat, výsledků a analýz,
 • na mezinárodní úrovni zastupování ČR v pracovních skupinách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a dalších odborných fórech,
 • zpracování relevantních kapitol zpráv o situaci v oblasti užívání návykových látek v České republice,
 • podíl na metodické přípravě a koordinaci epidemiologických studií realizovaných NMS,
 • redakční činnost při vedení a aktualizaci webové stránky NMS,
 • zpracování podkladů pro odborné publikace NMS,
 • koncepční a organizační činnost při vzdělávání odborníků včetně vzdělávací a školící činnosti,
 • příprava podkladů pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP),
 • zpracování podkladů pro tiskové zprávy sekretariátu RVKPP,
 • zpracování odborných stanovisek ve vztahu k prevenci a léčbě závislostí,
 • příprava zpráv o situaci v užívání návykových látek a realizaci opatření v oblasti politiky v oblasti závislostí pro vládu ČR, odbornou a laickou veřejnost, pro média,
 • plnění dalších úkolů vyplývajících z činnosti NMS a ze zadání nadřízených.

 


TOPlist