ÚZIS informuje o drogové situaci v r. 2018

, rubrika Novinky

Aktuální informace ÚZIS č. A01/19, A02/19 a A03/19 byly věnovány drogové situaci v České republice.

A01/19 - Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2018 bylo identifikováno 40 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 134 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

A02/19 - Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také informace o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

A03/19 - Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018

Národní registr léčby uživatelů drog obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2018 nahlásilo do registru celkem 169 programů. V registru bylo evidováno celkem 5 704 uživatelů alkoholu, 517 uživatelů tabáku a 437 patologických hráčů a 7 509 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).

[Zdroj: ÚZIS, AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information); zobrazeno 23. 7. 2019]

Plné znění těchto Aktuálních informací ÚZIS je dostupné na stránce ÚZIS v sekci Tématické řady - Návykové látky.