Dokumenty k problematice HIV/AIDS

, rubrika Novinky NMS

Informace o 3 dokumentech týkajících se testování na HIV/AIDS.

Doporučujeme k prostudování celou metodiku. Z obsahu zejména upozorňujeme na to, že tomto pokynu je nová úprava doporučení pro testování v přirozeném prostředí, viz článek 2/17 a další:

"S cílem zvýšit míru vyšetření na HIV u osob s rizikovým chováním se u nich provádí vyšetřování imunochemickými testy v jejich přirozeném prostředí či v místech jejich zvýšeného výskytu. Jde zejména o osoby poskytující komerční sexuální služby, uživatele drog, promiskuitní osoby provozující nechráněný sexuální styk. Vyšetřování musí být prováděno rychlým testem, který splňuje požadavky nařízení vlády č. 56/2015 Sb., tj. zejména, který absolvoval posouzení shody a je opatřen označením CE. Vyšetřování rychlým testem provádí zdravotnický nebo v případě testů neporušujících celistvost kůže a sliznic jiný pracovník, který je k této činnosti vyškolen a přiměřeně se řídí ustanoveními uvedenými v čl. 2, zejména provádí předtestové a potestové poradenství. Na základě reaktivního výsledku z rychlého testu se provede vyšetření žilní krve - viz výše. Pracoviště, které provádí tento způsob vyhledávacího vyšetření, hlásí 1x měsíčně NRL HIV/AIDS počty osob, které vyšetřilo (viz čl. 2, odst. 14 metodického pokynu)."

 

Pokud zařízení nemá k dispozici zdravotnické pracovníky, kteří mohou narušit integritu kůže, mohou využít k testování slinné testy, které tomuto nařízení nepodléhají, (např. http://oraquick.cz/) a mohou dle nového pokynu slinné testy provádět i poučení nezdravotníci.

 

  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 65/2017 Sb. si můžete přečíst např. na stránkách www.zakonyprolidi.cz. Došlo jím k novelizaci zákona o zdravotních službách - byl vložen nový paragraf 11a:

"Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení

§ 11a

(1) Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.

(2) Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou zdravotní výkony podle odstavce 1 poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci (37) preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

(3) Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.

(4) Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Žádost poskytovatele o vydání závazného stanoviska musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 5. V žádosti musí být dále uvedena hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při činnostech podle věty první.

(5) Žádost o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

b) vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení,

c) místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení,

d) dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem.

(6) Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží

a) kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud rozhodnutí nevydal krajský úřad příslušný k udělení povolení,

b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice.

(7) Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje údaje uvedené v odstavci 5. Krajský úřad zašle kopii pravomocného rozhodnutí neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko podle odstavce 4.

(8) Při poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle odstavce 1 není poskytovatel povinen vést zdravotnickou dokumentaci."

 

  • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022

Národní program na období 2018-2022 se připravuje. V součastné verzi národního programu (červen 2017) je uveden úkol:

"Upravit metodický a organizačně-technický rámec pro poskytování rychlých testů, včetně testů na sebetestování. Do r. 2018."

 

 

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist