Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

Cílem systému včasného varování (early-warning system, EWS) je zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informace o výskytu a užívání nových psychoaktivních látek v ČR a spolupráce v rámci early-warning systému Evropské unie v oblasti drog. Na základě Rozhodnutí Rady 2005/387/JHA přijatého dne 10. května 2005 byl v rámci EU vytvořen systém pro výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, hodnocení rizik spojených s jejich užíváním a kontrolu.

Členové:

doc. Ing. Marie Balíková, CSc. - Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze
plk. Mgr. Miroslav Hrachovec - Národní protidrogová centrála SKPV PČR, oddělení prekurzorů
kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. - Národní protidrogová centrála SKPV PČR, oddělení prekurzorů
MVDr. Jitka Konečná – Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance
Mgr. Tomáš Koňák – Vězeňská služba ČR
MUDr. Pavel Kubů – nezávislý odborník
Ing. Petr Novák – Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
Mgr. Petr Polanský - Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. – Národní ústav duševního zdraví
pplk. RNDr. Michael Roman, CSc. – Policie ČR, Kriminalistický ústav Praha
kpt. Ing. Lukáš Franěk – Policie ČR, Kriminalistický ústav Praha
kpt. Bc. Marek Sokol – Celní správa České republiky, Celní protidrogová jednotka 
PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. – Ústav farmakologie 3. LF UK 
Mgr. Matrina Zikmundová – Česká asociace streetwork
Ing. Aleš Herzog – Sekce harm reduction, A.N.O. 
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Kateřina Grohmannová – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.  
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky).

TOPlist